Taal de hele dag door

De afgelopen jaren ondersteunde de gemeente Den Haag een aantal pilots met als doel (jonge) kinderen beter en breder te stimuleren in hun taalontwikkeling.

De pilot Nt2-proof richtte zich met name op een vernieuwende Nt2-didactiek. De deelnemende basisscholen, De Springbok, De Krullevaar (Kindcentrum Bamboe) en de Koningin Beatrixschool en hun voorschoolse partners volgden met het HCO een driejarig traject, dat mooie resultaten opleverde.

De pilots Dubbelslag en De Taalkrachtige Gymleerkracht richtten zich op het taalrijker maken van de vakles, zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud van de vakles. Sardes begeleidde en adviseerde diverse LKP-scholen en twee enthousiaste groepen gymleerkrachten hierin.

De gemeente Den Haag heeft het HCO en Sardes gevraagd om - in samenwerking met betrokken scholen - de in de pilot opgedane kennis en ervaring breed met het Haagse onderwijsveld te delen. Zij organiseren in dit kader een zestal pizzasessies onder het motto Taal de hele dag door.

De opbrengsten van de pizzasessies worden breed verspreid. Na iedere pizzasessie delen wij hier de gespreksleidraad en de factsheet met concrete lestips.

 

De pizzasessies

De inschrijving voor de pizzasessies verloopt via HCO.

  • Taal100: bijeenkomst voor taalcoördinatoren - do 30 november 2017 - Inschrijven

 

De opbrengsten

1. Dubbelslag: kansen in de vakles

Dubbelslag verwijst naar de dubbele winst die actieve taalstimulering in een vakles oplevert:
      1. Een hogere leeropbrengst door sterkere instructie en het activeren
           van het denken van leerlingen.
      2. Winst in de taalontwikkeling door taal explicieter in de les te integreren.

In de video laten Laura Stolk, vakleerkracht van de Jan Ligthartschool, en Robin Brant, leerkracht en LKP-coördinator CBS Comenius, zien hoe zij op hun school, en bij hun in de les, de dubbelslag maken.

 

Samen met jouw eigen team aan de slag? Bekijk gezamenlijk de video en gebruik de handleiding met kijkvragen én de lestips Dubbelslag om bijeenkomst vorm te geven.

De publicatie Dubbelslag is te downloaden via de website.
Meer informatie over Dubbelslag? Neem contact op met Tessa van Velzen

 

2. De Taalkrachtige gymleerkracht
Taal en gym is een kansrijke combinatie. De rijke context van een gymles leent zich namelijk goed voor taalstimulering. Tegelijkertijd verrijk je je gymles door bewust bezig te zijn met taal. Lydia Dijkhuizen is gymleerkracht op de Jan Ligthartschool en laat in de video zien hoe zij met taal haar gymles versterkt.

Samen met jouw eigen team aan de slag? Bekijk gezamenlijk de video en gebruik de handleiding met kijkvragen én de lestips 'Taalwinst in de gymles' om bijeenkomst vorm te geven.
Leestip! Artikel in Lichamelijke opvoeding magazine (2016/07) Trots op het woord schijnbeweging

Meer informatie over de taalkrachtige gymleerkracht? Neem contact op met Tessa van Velzen

3. Op weg naar Nt2-proof: de taalmethode (HCO) 
Anderstaligen hebben een andere onderwijsbehoefte dan Nederlandstalige kinderen. Zij leren niet in het Nederlands, maar moeten het Nederlands nog leren of goed gaan beheersen. Dit vraagt om een andere didactische aanpak. De reguliere taalmethodes spelen hier niet op in. Josée van Teunenbroek, leerkracht groep 5 van OBS De Springbok in Den Haag, vertelt hoe je je lesmethode geschikt maakt voor anderstalige leerlingen.
Bekijk hier de video. Bij de video maakte HCO deze handleiding en lestips.


 

 

4. Op weg naar NT2-proof: Het jonge kind  (HCO) 
"Hoe jonger je bent hoe makkelijker je een taal leert”, wordt vaak gezegd. Maar is dit echt zo? Waarom zijn er dan toch zoveel anderstalige peuters en kleuters met een taalachterstand? 
In onderstaande video vertelt Chantal Koetsier, leerkracht groep 1/2 van Kindcentrum Bamboe in Den Haag, over lesmethode Zien is snappen die zij gebruikt om de Nederlandse klanken aan te leren aan leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben.
Bekijk hier de video. Wil je zelf een bijeenkomst organiseren aan de hand van de video? HCO maakte deze handleiding en formuleerde deze lestips om zelf mee aan de slag te gaan. 

  

Meer informatie

Voor inhoudelijke of praktische vragen kunt u terecht bij:

Meer weten?