Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Al ruim vier decennia biedt het landelijk onderwijsachterstandenbeleid betere kansen aan kinderen en jongeren die vanwege sociaal-economische, culturele en/of taalkenmerken het risico lopen op onderwijsachterstanden. Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd door gemeenten en schoolbesturen primair onderwijs, die daarvoor middelen krijgen van het Rijk. Maatregelen om de doelgroepen extra onderwijskansen te bieden, zijn onder meer: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), onderwijstijdverlenging, schakelklassen, weekendscholen, zomerscholen, brede scholen en andere activiteiten die de Nederlandse taalontwikkeling van de doelgroep beogen te verbeteren. Kinderen en jongeren van laagopgeleide ouders, nieuwkomers, laaggeletterde en anderstalige ouders horen bij de doelgroep.

 

Onze diensten

Sardes ondersteunt de landelijke overheid, Rekenkamers, gemeenten en schoolbesturen bij de inhoudelijke invulling, uitvoering en evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. Een greep uit onze dienstverlening:

  • Evaluatie van onderwijsachterstandenbeleid
  • Opstellen van beleidskaders en meerjarige beleidsplannen op het terrein van onderwijsachterstanden
  • Adviseren over mogelijke professionalisering op basis van de laatste (inter)nationale wetenschappelijke inzichten
  • Het uitvoeren van een cursus Opbrengstgericht Werken
  • Evaluatie van de kwaliteit van VVE
  • Begeleiding bij het inrichten van schakelklassen of zomerscholen


Onze projecten

  • onderzoek naar een nieuw bekostigingsarrangement voor het onderwijsachterstandenbeleid (2013) in samenwerking met SEOR/Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van het miniserie van OCW)
  • ontwikkelen integraal beleidskader schakelklassen en onderwijstijdverlenging voor de gemeente Haarlem
  • evaluatie schakelklassen gemeente Vlaardingen
  • ontwikkelen integraal beleid ouderbetrokkenheid gemeente Leiden 

 

Meer lezen? 

Sardes doet onderzoek voor lokale rekenkamer(comissie)

Sardes Special nummer 20 Nieuwe ronde, gelijke kansen Deze Sardes Special biedt gemeenten handvatten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 2018, na te denken over opgaven, kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijskansen, zodat zij begin 2018 helemaal in de startblokken staan en daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de kansen van kinderen in de gemeente.