16 uur Voorschoolse Educatie

Met de nieuwe GOAB middelen komt een nieuwe eis: van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie. Dit vraagt om keuzes. Start je bijvoorbeeld bij 2 of 2,5 jaar? Geef je gratis dagdelen weg? Bied je ook 16 uur VE voor reguliere peuters? Naar welk kwaliteitsniveau streef je met elkaar? Sardes berekent voor u de financiële haalbaarheid van verschillende keuzes met ons rekenmodel 16 uur. Waarin onderscheidt onze krachtige aanpak zich van die van anderen? Wij betrekken uw samenwerkingspartners van begin tot eind.

 

Onze aanpak 16 uur VE in vijf stappen 

Op weg naar een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar peuterstelsel met 16 uur VE.
Doelgericht en met elkaar, zo doen wij dat!
Download het stappenplan.

Stap 1. Startgesprek
We spreken de uitgangssituatie in uw gemeente en uw specifieke vragen en wensen met u door.

Stap 2. Kick-off met partners
Om de voorschoolse partners actief te betrekken bij de stap naar 16 uur organiseren we een gezamenlijke kick-off. In deze bijeenkomst bespreken het verloop van het traject.  Met elkaar definieren we de gewenste VVE-kwaliteit in uw gemeente. De gezamenlijke input vormt een belangrijk onderdeel van  ons rekenmodel. Denk hierbij  aan zaken als de startleeftijd, de inzet van de HBO’er op de groep, het aantal taakuren en de scholing van pedagogisch medewerkers.

Stap 3. Doorrekening
Bij de opvangorganisaties vragen wij – op efficiënte wijze – gegevens op over bijvoorbeeld het aantal kindplaatsen en de financieringswijze. Ook deze informatie vormt input voor ons rekenmodel. Zo ontstaat een product op maat.
Ons rekenmodel 16 uur geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van verschillende scenario’s . Het laat zien wat de gevolgen zijn van verschillende keuzes: beginnen op 2-jarige leeftijd  of juist op 2,5-jarige leeftijd. Veel versus weinig taakuren. Wel of geen gratis dagdelen voor de doelgroep.

Stap 4. Conceptnotitie en reflectiebijeenkomst
Onze bevindingen beschrijven we in een korte, begrijpelijke notitie. Iedere keuze heeft haar consequenties. Niet alleen financieel, maar ook voor de kwaliteit en de toegankelijkheid. Daar wijzen we op. Ook doen we voorstellen voor subsidiewijze: uurbekostiging, kindplaatsbekostiging of (variabele) groepsbekostiging. De conceptnotitie bespreken we met de gemeente en het veld in een interactieve reflectiebijeenkomst. 

Stap 5. Een notitie waar u mee verder kunt
Met de opbrengsten uit de reflectiebijeenkomst maken we de notitie definitief. De notitie sluit af met een stappenplan richting implementatie. Zo maakt u – samen met uw partners - een vliegende start richting een passend aanbod van 16 uur voorschoolse educatie.

 

En nu... 16 uur effectief inzetten

Hoe stuur je als gemeente op de kwaliteit van VE? Hoe maak je hierover afspraken met het veld, en hoe weet je of gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd? Hoe stimuleer je kennisdeling en professionalisering? En wat te doen als je twijfelt over de kwaliteit op bepaalde locaties en groepen? Sardes denkt graag met u mee.

Sardes is al jarenlang en op vele manieren op dit onderwerp actief. Kwaliteit van voorschoolse educatie is onze core business. Uniek is onze brede invalshoek. Zo doen we grote landelijke onderzoekstrajecten voor ministeries (bijvoorbeeld de kwaliteitsmetingen samen met Universiteit Utrecht), beleidsopdrachten voor grote en kleine gemeenten, maar ook advies- en trainingsprojecten voor kinderopvangorganisaties.

Op het gebied van VE-kwaliteit verricht Sardes momenteel onder andere de volgende werkzaamheden voor gemeenten:

Het opstellen en borgen van gemeentelijke afspraken rond VVE
Denk hierbij aan concrete én controleerbare afspraken rond warme overdracht, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, monitoring en scholing.

Het uitwerken van een gemeentelijk kwaliteitskader VVE
Het kwaliteitskader richt zich op de pedagogisch-educatieve kwaliteit op de groep en is een aanvulling op de gemeentelijke afspraken en het inspectiekader. Het beschrijft hoe er op de groepen aan kwaliteit wordt gewerkt, denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de speelleeromgeving, opbrengstgericht werken en de werkzaamheden van de hbo’er.

Het beoordelen van de kwaliteit
Sardes bezoekt als critical friend (een aantal) VE-locaties en komt op basis van het kwaliteitskader, observaties en gesprekken tot een gefundeerd oordeel over de geboden kwaliteit. Belangrijk aspect is de terugkoppeling, zowel op locatie, organisatie als gemeenteniveau. De opbrengst: concrete actiepunten voor toekomstig beleid. Een andere optie: Sardes bezoekt de locaties niet zelf, maar leidt interne auditoren op.

Professionalisering
Denk aan scholing, training, coaching en het opzetten van kennisgemeenschappen. Het opleiden en effectief positioneren van de hbo’er in de VE (verplicht vanaf 2022) zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn.

Typerend voor onze aanpak: we doen het samen. Samen met u, maar ook samen met het veld. We combineren kennis en ervaring uit onderzoek, beleid en praktijk. Onze aanpak is op maat. 

 

Onze opdrachtgevers

Sardes is al in een heel aantal gemeenten aan de slag met 16 uur VE, bijvoorbeeld in Enschede, Landgraaf, Coevorden en Amersfoort.

Lees hier meer over hoe we de gemeente Landgraaf ondersteunen bij 16 uur VE.

 

Meer lezen

Meer lezen over de lokale invulling van een landelijke eis en het effect hiervan op de doelgroep? Lees het rapport 380 mini-peuterstelsels in Nederland