Bestuur en strategie

"Onze strategische en data-gestuurde analyse maakt uw strategie toekomstbestendig. Zo helpt Sardes schoolbestuurders hun rol als toekomststrateeg te pakken."

 

Bent u schoolbestuurder of schoolleider? En wilt u uw rol als onderwijskundig strateeg verstevigen? Sardes kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door een gedegen analyse van de omgeving en de organisatie, kennis uit de wetenschap, kennis uit de praktijk en verhelderende gesprekken, die kenmerkend zijn voor onze aanpak. 

 

Een toekomstbestendige strategie

Wilt u, als schoolbestuurder, een gefundeerde en toekomstbestendige strategie ontwikkelen, begin dan bij een omgevingsanalyse. Een gedegen omgevingsanalyse is onontbeerlijk bij het strategisch kijken naar de toekomst, rekening houdend met verschillende scenario’s. Sardes kan uw organisatie en de omgeving waarin deze functioneert, in kaart brengen. We maken daarbij gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare gegevens (big data) en leggen verbanden met de onderwijsontwikkelingen. De bestuurlijke focus op onderwijsresultaten en financiële kaders verbreden we door het betrekken van ontwikkelingen zoals krimp, doorgaande veranderingen in de samenleving en nieuwe regelgeving. Zo zorgen we dat ontwikkelingen die de toekomst van de organisatie beïnvloeden aan het licht komen. Afhankelijk van de behoeften en gebruiken van het bestuur, doen we dit in een interactief proces tussen Sardes en bestuurders. Onze strategische en data-gestuurde analyse maakt uw strategie toekomstbestendig.
Meer lezen over toekomstbestendige strategie  

 

Van uw bestuurlijk koersplan naar heldere schoolplannen

Heeft u hulp nodig bij het maken van een helder schoolplan? Namens besturen ondersteunen wij scholen bij het vertalen van de bestuurs-strategie naar de eigen context. Samen met de school/scholen realiseren we een schoolplan dat een antwoord geeft op de uitdagingen waar de school voor staat en dat zich richt naar die strategie. In het schoolplan beschrijven we heldere doelen en te behalen resultaten.  Zo weet u dat uw scholen tijdens de planperiode aan de juiste zaken werken en kunt u de voortgang volgen. Wij werken hierbij samen met OpenInfo.nl, dat op schoolniveau openbare data inzichtelijk maakt.
Meer lezen over schoolplannen

 

Passend onderwijs: onderzoek, advies en procesbegeleiding

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 houdt ‘het bieden van passend onderwijs’ de gemoederen bezig. Samenwerkingsverbanden zoeken naar hun rol, leerlingpopulaties veranderen en het fenomeen thuiszitten blijkt hardnekkig. In veel samenwerkingsverbanden lijkt de organisatie op orde: er zijn tenslotte heldere afspraken over de verdeling van middelen. Maar hoe tevreden zijn docenten/leerkrachten, leerlingen en ouders? Hoe functioneren het sbo en het (v)so binnen het samenwerkingsverband? En hoe krijgt Passend Onderwijs vorm in de klas van een reguliere school? Het antwoord op deze vragen kan aanleiding zijn voor het herzien van de basisondersteuning of voor een andere inzet van middelen. 
Meer lezen over passend onderwijs voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

 

10-14 onderwijs

Het aantal 10-14 scholen groeit. Op tal van plaatsen in het land zijn schoolbesturen aan het onderzoeken óf er behoefte is aan 10-14 onderwijs in hun omgeving en zo ja: in welke vorm.  Het besluit te starten met 10-14 onderwijs is het begin van een ontwikkeltraject van en met meerdere partijen. De beslissing om - al dan niet - te beginnen met dit onderwijs kan daarom niet lichtzinnig genomen worden. Sardes ondersteunt u graag bij uw keuze om te starten met 10-14-onderwijs of bij het opstarten van een initiatief.
Meer lezen over 10-14 onderwijs

 

Vinger aan de pols met een midterm review

Steeds meer onderwijsorganisaties willen een vinger aan de pols houden gedurende de looptijd van het strategisch plan. Naast gangbare individuele gesprekken met verantwoordelijken is een overkoepelend beeld nodig om grip te houden. Een midterm review is hiervoor het aangewezen instrument. Sardes kan u ondersteunen bij de uitvoering hiervan. Wij vertalen de strategische doelen in een waarnemingskader. Aan de hand van dit kader onderzoeken wij de praktijk bij elke locatie, school of opleiding op eenduidige wijze, zodat op onderling vergelijkbare wijze een beeld ontstaat van de stand van zaken. Daarnaast zoeken wij hierbij altijd naar goede voorbeelden, die een impuls kunnen geven aan het tweede deel van de planperiode.
Meer lezen over midterm review

 

Audits: de praktijk langs de meetlat

Een audit van Sardes is een objectieve meting op basis van een helder kader en kan voor diverse doeleinden worden ingezet. Het kan gaan om een audit over de didactische of pedagogische inrichting, om de kwaliteit van het onderwijs, om de ondersteuning, de kwaliteit van de kinderopvang en om de mate waarin strategische doelen gehaald worden. Een audit biedt de mogelijkheid om meerdere scholen, locaties of opleidingen langs eenzelfde lat te leggen, om zo deze goed in beeld te krijgen en onderling vergelijkbaar te maken.
Meer lezen over audits

 

Het strategisch gesprek

Goed besturen is ook tegenspraak organiseren om zo de eigen visie en ideeën kritisch te toetsen. Ook is het goed om te weten hoe anderen omgaan met de zaken waar u in uw eigen situatie tegenaan loopt.  Niet altijd lukt dit in voldoende mate met de RvT, een collega-bestuurder of de GMR. In dat geval komt een Sardes-adviseur graag langs voor een kop koffie en een strategisch gesprek. 

 

Themamails Bestuur en strategie (strategische consultancy)

Met enige regelmaat laten wij een ons licht schijnen over een thema op waarvan we zien dat het leeft in het onderwijs. We benaderen deze thema’s met een strategische blik: denkt u aan 10-14-onderwijs, passend onderwijs of bovenbestuurlijk samenwerken. Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan hier in. 


Incompany training 'Alle onderwijsmodellen in één dag'

Een bewuste keuze van het onderwijskundige model kan leiden tot aantrekkelijker of zelfs efficiënter onderwijs. In onze incompany training 'Alle onderwijsmodellen in één dag' zoomen we op enkele modellen in en kijken we naar onderliggende overtuigingen, samenhang tussen de modellen, voor- en nadelen van modellen en geven we u handvatten waarmee u kunt oriënteren op een nieuw onderwijsmodel. 
Bekijk deze training

Meer lezen of bekijken?

Sardes Special 21, september 2017 - Strategisch besturen in het onderwijs.

Bekijk ook eens ons animatie over Strategische Besturen.

Erkende kwaliteit bij Sardes