Sardes leerstoel

De werkwijze van Sardes wordt gekenmerkt door een bundeling van onderzoek, advies, ontwikkeling en scholing. Sardes werkt daarom graag samen met kennisinstellingen en R&D-organisaties. De bijzondere en inmiddels structurele relatie met de Leidse Universiteit en sinds 2018 ook met Universiteit Maastricht stelt ons in staat om de inbreng van onderzoek en theorievorming in het werk van Sardes te versterken. Sardes is er trots op dat Eddie Denessen en Mark Levels beide zijn benoemd tot hoogleraar vanwege Sardes.  

Eddie Denessen bekleedt sinds 2016 de Leerstoel Sociaal-Culturele Achtergronden aan de Universiteit Leiden. Denessen is daarnaast als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit. Mark Levels bekleedt sinds december 2018 de nieuwe leerstoel Health, Education and Work, die met medewerking van Sardes is gesticht aan de Universiteit Maastricht. De twee onderzoeksprogramma’s samen bestrijken een zeer breed spectrum vanaf ongelijkheid, differentiatie en kansen te beginnen in de school, tot aan de maatschappelijke context en de arbeidsmarkt aan de andere kant van het spectrum.

 

Leerstoel Sociaal-Culturele Achtergronden en Differentiatie - Eddie Denessen

Denessen is universitair hoofddocent aan de opleiding Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Leiden. De Sardes-leerstoel is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden. Denessen doet onderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen. 

Die effecten worden bestudeerd in het kader van actuele discussies, zoals:
 •  de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en talentoptimalisatie,
 •  opbrengstgericht werken,
 •  selectie en differentiatie in de klas,
 •  passend onderwijs
 •  en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs.

Scholen en leraren moeten weloverwogen en onbevooroordeelde keuzes maken hoe zij aandacht geven aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij de sociaal-maatschappelijke doelen van het onderwijs in de gaten houden. De rol van de leraar zal daarom in het onderzoek van Denessen een belangrijke plek innemen.

Leerstoel Health, Education and Work - Mark Levels

Mark Levels is hoogleraar Health Education and Work aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel Health, Education and Work, die deels door Sardes wordt bekostigd, is gericht op gezondheid en vitaliteit. Levels doet onderzoek naar de relatie gezondheid-SES-onderwijsuitkomsten-arbeidsmarktinzetbaarheid. Dit onderzoek kan een substantiële bijdrage leveren aan:

  • het streven naar gelijke talenten-gelijke kansen in het onderwijs
  • een vermindering van ongezond en risicovol gedrag en daarmee samenhangende verbeterde preventie van gezondheidsproblemen
  • een verlaging van gezondheid gerelateerde arbeidsmarktproblematiek op de lange termijn.

De leerstoel brengt in kaart of en in hoeverre met gericht preventiebeleid kan worden voorkomen dat kinderen die kampen met aan gezondheid gerelateerde problematiek door deze problematiek een onsuccesvolle onderwijsloopbaan doormaken. De leerstoelhouder beantwoordt de vraag in welke mate de onderwijsuitkomsten en het daarmee samenhangende geestelijke en lichamelijke welbevinden van leerlingen worden voorspeld door de interactie van hun gezondheid, overige persoonlijke kenmerken, hun sociale omgeving, hun woonomgeving, en hun klas en school.

Lees meer over Levels op de website van Universiteit Maastricht

 

Meer lezen en kijken

Podcast kansengelijkheid met prof. dr. Eddie Denessen voor Flores Onderwijs

Oratie Denessen (260617) - Verantwoord omgaan met verschillen: sociaal-culturele achtergrond en differentiatie in het onderwijs.

Artikel: 'Zet kinderen van verschillende niveaus bij elkaar'

Artikel: 'Gedifferentieerd onderwijs vergroot juist ongelijke kansen'

 

Erkende kwaliteit bij Sardes