Meer (voor)lezen, beter in taal

Kunst van Lezen heeft samen met de Bibliotheek of school en/of BoekStart verschillende brochures ontwikkeld over 'Meer (voor)lezen, beter in taal'.  De auteurs zijn experts van Sardes. U kunt de brochures hieronder downloaden.

 

Meer voorlezen, beter in taal

Kees Broekhof & Maryse Nijhof-Broek (Sardes, september 2017)

Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt. Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling te hebben. Deze brochure gaat in op het belang van mondelinge taal in de thuisomgeving van jonge kinderen en laat zien hoe boeken de taalomgeving in het gezin kunnen verrijken. In dat kader wordt verwezen naar BoekStart. Wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen worden beknopt besproken.

 

Meer lezen, beter in taal - po

Kees Broekhof (Sardes, september 2017)

Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. In deze brochure vindt u argumenten om kinderen meer plezier in lezen te laten beleven met als bijkomend effect dat hun taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze betere lezers worden. Bibliotheek en (basis)school delen de doelstelling om van kinderen betere lezers te maken. De Bibliotheek kan de school helpen dit doel te bereiken: met goede, actuele boeken en deskundigheid. Een structurele samenwerking tussen Bibliotheek en school is dan ook van cruciaal belang.

 

Meer lezen, beter in taal - vmbo

Kees Broekhof (Sardes, september 2015)

Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze brochure beschrijft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis bijdragen aan de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen. De mediatheek en de Bibliotheek zijn voor de school de partners bij uitstek om het lezen te stimuleren. Deze brochure geeft daarom ook richtlijnen voor een effectieve samenwerking tussen vmbo-scholen en Bibliotheken / mediatheken.

 

Meer lezen, beter in taal - mbo [nieuwe editie - 2020] 

Kees Broekhof (Sardes, november 2020)

Deze brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen. Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke Bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt beschreven hoe ROC’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.

 

Meer weten?