Meer (voor)lezen, beter in taal

Kunst van Lezen heeft samen met de Bibliotheek of school en/of BoekStart verschillende brochures ontwikkeld over 'Meer (voor)lezen, beter in taal'.  De auteurs zijn experts van Sardes. U kunt de brochures hieronder downloaden.

 

Meer voorlezen, beter in taal (0-4 jaar)

Kees Broekhof en Maryse Nijhof-Broek (Sardes, november 2020)

Deze brochure biedt een op feiten gebaseerde onderbouwing voor de aanname dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Eerst gaan we in op het belang van gesproken taal in de thuisomgeving. Daarna kijken we naar de rol van voorleesboeken en de taal in boeken voor verschillende leeftijdsgroepen. Ten slotte beschrijven we enkele wetenschappelijke onderzoeken die laten zien welke effecten van voorlezen verwacht kunnen worden en welke omstandigheden bijdragen aan de effectiviteit. 

Download de brochure

 

Meer lezen, beter in taal - po

Kees Broekhof (Sardes, januari 2021)

Investeren in de samenwerking tussen scholen en bibliotheken is investeren in een effectieve manier om leerresultaten te verbeteren en laaggeletterdheid te voorkomen. In deze brochure bieden we scholen en bibliotheken een wetenschappelijk onderbouwde basis voor samenwerking. Ook geven we in de brochure concrete handvatten om die samenwerking vorm te geven. 

Download de brochure. 

 

Meer lezen, beter in taal - vmbo

Kees Broekhof (Sardes, april 2021)

Voor vmbo-scholen is de taalontwikkeling van leerlingen veelal een bron van zorg. Veel vmbo-leerlingen komen de school binnen met een beheersing van de Nederlandse taal die onder het gemiddelde ligt en die een belemmering kan vormen voor succesvolle deelname aan het onderwijs. De achterstanden zijn hardnekkig en scholen slagen er vaak niet in om effectieve maatregelen te treffen om het tij te keren. Lezen kan een sterke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van leerlingen, zowel van goede lezers als van zwakke lezers. Het is verbazend om vast te stellen dat dit gegeven nauwelijks wordt opgepakt door scholen om de taalontwikkeling van leerlingen te bevorderen. En dat terwijl lezen thuis – aangewakkerd via vrij lezen op school – grote opbrengsten kan opleveren voor de taalontwikkeling, zonder dat dit lestijd op school kost!   

 Download de brochure. 

 

Meer lezen, beter in taal - mbo

Kees Broekhof (Sardes, november 2020)

Deze brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen. Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke Bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt beschreven hoe ROC’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.

Download de brochure.

Meer weten?