Audit IVO

Voor het einde van 2014 moet elke school een schoolondersteuningsprofiel vaststellen. Dit profiel moet duidelijk maken wat de school kan en niet kan als het gaat om onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. M&O-groep en Sardes ontwikkelden een audit om de onderwijsondersteuning van scholen en andere voorzieningen in kaart te brengen, in het PO en (V)SO.

Sardes gebruikt hiervoor IVO (Indictie stelling Vanuit Onderwijsbehoeften), een instrument dat per school en/of per samenwerkingsverband in beeld brengt hoe de zorg is geregeld en wat de ambities en de sterke en zwakkere punten zijn.

De onderwijsbehoeften van leerlingen, en niet de ’ labels’, staan daarbij centraal. In hoeverre kan de school met verschillen tussen leerlingen omgaan? Welke voorzieningen heeft de school: hoeveel ‘handen in de klas’ zijn beschikbaar, welke onderwijsmaterialen, welke (team)expertise? Welke mogelijkheden biedt het gebouw en de omgeving van het gebouw? Hoe zijn de contacten met instanties buiten het onderwijs? De antwoorden zijn van invloed op de mogelijkheden van de school om leerlingen met speciale behoeften onderwijs te bieden.

Sardes doet dit voor meerdere samenwerkingsverbanden PO en VO. Op basis van een audit formuleren we een advies dat scholen in staat stelt hun kwaliteiten te bundelen en samen een passend aanbod te realiseren voor alle leerlingen.

De audit voeren wij op schoolniveau uit en bestaat uit een gestructureerd interview met sleutelfiguren binnen de school, observaties in klassen en een teamgesprek. De bevindingen leggen wij vast in een rapportage voor de school. Dit ondersteuningsprofiel geeft de school zicht op haar mogelijkheden en grenzen.

Een samenvattende rapportage op het niveau van het samenwerkingsverband biedt informatie om bijvoorbeeld afspraken te maken over het basisondersteuningsprofiel: het profiel waaraan elke school zal moeten voldoen. En de kaart van de regio maakt de mogelijke toekomst van het samenwerkingsverband duidelijk aan de hand van drie mogelijke toekomstscenario’s, van behoudend tot sterk veranderend.

Meer weten?