(Impliciete) houdingen van leraren: effecten op differentiatie in de klas

Leraren baseren veel dagelijkse didactische differentiatiebeslissingen (bijvoorbeeld groepsindelingen, interacties met leerlingen tijdens zelfstandig werken) op inschattingen die zij maken van de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Denessen doet onderzoek naar de mate waarin deze inschattingen adequaat zijn en in hoeverre groepsspecifieke beeldvorming een rol speelt in de manier waarop leraren hun handelen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat leraren over het algemeen lagere verwachtingen hebben van leerlingen uit lagere sociale milieus en leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Als zij hun onderwijs afstemmen op deze verwachtingen, kunnen er onbedoeld en onbewust, negatieve self-fulfilling-prophecy-effecten optreden. Hij past de volgende onderzoeksmethoden toe:
1. Interviews met leraren aan de hand van foto’s van hun leerlingen.
2. Impliciete tests voor het vaststellen van groepsspecifieke houdingen van leraren.
3. Observaties van differentiatie in de klas.

Een artikel over onderzoek naar impliciete houdingen van leraren:
Hornstra, L., Van den Bergh, L., & Denessen, E. (2011). Impliciete metingen van groepsstereotiepe houdingen van leraren. Pedagogische Studiën, 88, 354-366.

Meer literatuur van Denessen.