Digitale taakondersteuning in de kinderopvang

In het opleidingsplan voor uw pedagogisch medewerkers staan vast weer interessante cursussen, trainingen of workshops gepland. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit vaak niet de meest effectieve vormen van professionalisering zijn. Pedagogisch medewerkers die flexibel moeten kunnen inspelen op alledaagse situaties met kinderen leren het meeste tijdens het werken in de praktijk en in samenwerking met hun collega’s. Dat pleit voor professionalisering op de werkvloer. Sardes en Tulser hebben voor pm’ers taakondersteuning op de werkplek op de werkplek ontwikkeld.

Het is een feit dat je...

... 70% leert door te werken.

... 20% leert via anderen (collega’s, managers, experts).

... 10% leert via formele trainingen, cursussen of e-learning.

(Jennings, 2013)

Dit pleit voor een andere manier van professionaliseren, namelijk: direct op de werkvloer.

Met de digitale middelen die tegenwoordig meer en meer te vinden zijn op de kinderopvanggroepen, in de vorm van i-pads en mobiele apparaten, is dit realiseerbaar.

Taakondersteuning bestaat uit praktische informatie die via mobiele apparaten toegankelijk is voor pedagogisch medewerkers. Zij kunnen ter plekke en op een door hen gewenst moment ondersteuning raadplegen om hun dagelijkse taken uit te voeren. Op deze manier worden pedagogisch medewerkers ondersteund op het moment dat ze de taak uitvoeren, in plaats van in het trainingslokaal. De taakondersteuning sluit aan bij zogenoemde kritieke taken die pedagogisch medewerkers in de praktijk uitvoeren (bijvoorbeeld gezamenlijk aan tafel gaan, kring, vrij spel in de hoeken) en bij het dagritme op de groep. Deze directe aansluiting bij de werk- en leefwereld van de pedagogisch medewerker op de groep zorgt voor directe herkenbaarheid, betekenis en daarmee voor betrokkenheid. Werken = leren.

De werk- en leerwereld is zodanig ingericht dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben op een bepaald moment om het werk goed te kunnen uitvoeren (just in time, just enough, just in place, just for you). Hiermee verschilt het werken met digitale taakondersteuning heel wezenlijk van standaard trainingsaanbod waarbij er vaak sprake is van een gat tussen aanbod (van trainingsinhoud) en de behoefte van de pedagogisch medewerker.

 ‘Als ik op ideeën wil komen om beter interactief voor te lezen, kan ik vooraf de taakondersteuning raadplegen op de iPad. Zo merkte ik dat ik vaak gesloten vragen stel over het boek terwijl de kinderen het juist ook leuk vinden als ik vraag hoe ze denken dat het verhaal afloopt, als ze dat nog niet weten. Ze komen dan met de meest grappige oplossingen. Ik kan direct oefenen door bij het prentenboek dat ik aan het lezen ben door een paar open vragen te stellen’

 Met digitale werkplekondersteuning die voor de pedagogisch medewerkers op mobiele apparaten beschikbaar is, krijgen mensen ondersteuning tijdens de uitvoering hun werk. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Taakondersteuning (performance support): Deze bestaat bijvoorbeeld uit praktisch toepasbare brokjes informatie die de medewerker voorafgaand, tijdens of na het uitvoeren van een taak kan raadplegen. Deze taakondersteuning is heel kort en geeft aan ‘hoe’ je een taak uitvoert. Daarbij worden vaak een paar praktische voorbeeldjes genoemd.
  • Microlearning: dit is aanvullende informatie bij de taakondersteuning bedoeld als extra achtergrondinformatie om kritieke taken uit te voeren conform de standaarden van het pedagogisch beleid. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld een protocol, een verdiepend artikel, of het pedagogisch beleid van de organisatie. Microlearning beschrijft het ‘wat’ en ‘waarom’ van een taak.

Bij de taakondersteuning en bij de microlearning wordt de informatie op afwisselende manieren aangeboden. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit instructie, checklists, animatie, beslisboom, filmpje, een opdrachtje, geluidsfragmentjes, stellingen of een fotostrip.

  • Daarnaast is er ook de mogelijkheid van 360 graden feedback, een soort test gericht op de manier waarop de professional de kritieke taken in de praktijk uitvoert. De uitkomsten van deze metingen kunnen worden gebruikt in functioneringsgesprekken over persoonlijke doelen van de medewerkers en kunnen ook worden gekoppeld aan de HRcyclus. 

Meer weten?