Raad van Toezicht

Sardes heeft een Raad van Toezicht aan wie het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken is opgedragen, binnen de taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten zijn gegeven. De Raad van Toezicht heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de door Sardes uit te voeren werkzaamheden. De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt voor haar functioneren de algemene beginselen van goed openbaar bestuur.

Audit- en remuneratiecommissie

Om haar toezicht zo goed mogelijk uit te oefenen heeft de Raad van Toezicht tevens een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie is belast met het beoordelen van de financiële gang van zaken. De remuneratiecommissie is belast met het beoordelen van de rechtspositie van de directeur-bestuurder. De commissies hebben een adviserende rol richting de Raad.

Leden van de Raad van Toezicht

  • A.M.C. (Angelien) Eijsink (voorzitter, vanuit ROP, tevens zitting in remuneratiecommissie)
  • M. (Marco) Ouwehand (lid, vanuit SCO)
  • C. (Kete) Kervezee (lid, vanuit ZPW, tevens zitting in remuneratiecommissie)
  • J.M. (Jan) de Vries (lid, vanuit SCO)
  • J.J.C. (Jean) Debie (lid, vanuit SCO. Tevens lid van de auditcommissie)
  • A. (Albert) Sieverdink (extern deskundige, voorzitter auditcommissie)
  • P. (Pieter) Sennema (lid, vanuit ZPW)
  • O. (Olav) Welling (vanuit de Kabinetssectoren)
  • M. (Marc) de Natris, lid (namens SCO)
Erkende kwaliteit bij Sardes