Sardes doet onderzoek voor lokale rekenkamer(commissie)

26 oktober 2016

Geregeld komt de vraag op of het gevoerde gemeentelijk beleid wel efficiënt (doelmatig) en effectief (doeltreffend) is. Brengt het beleid op wat het beoogt? Worden de juiste instrumenten en maatregelen ingezet? Worden de afspraken en regels door de lokale organisaties nageleefd? Staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten? Hoe geeft de gemeente invulling aan haar regiefunctie? Is de raad adequaat geïnformeerd en betrokken in de besluitvorming?

Lokale rekenkamer(commissie)s
Sardes doet onderzoek voor lokale rekenkamer(commissie)s. Gemeenten zijn in samenwerking met andere gemeentelijke organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse overlappende beleidsvelden. Daarbij zijn meerdere wettelijke kaders van kracht, zoals het beleid ten aanzien van  onderwijsachterstanden (voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en zomerscholen), Nederlandse taalontwikkeling, laaggeletterdheid en aanpalende beleidsterreinen (passend onderwijs en jeugdzorg). Elke organisatie heeft daarin haar eigen rol, verantwoordelijkheid, bevoegdheid en taken. Dit zorgt er in de praktijk voor dat organisaties elkaar nodig hebben om het beleid in gemeentelijk verband succesvol te maken.

Specialistisch werk
Onderzoek doen voor een lokale rekenkamer(commissie) is specialistisch werk. Sardes heeft veel inhoudelijke kennis van onderwijsgerelateerde thema’s waarin de gemeente een belangrijke rol heeft. Daarnaast begrijpt Sardes de dynamiek van de gemeentelijke politiek, de verhouding en het krachtenspel tussen het college van B&W, de wethouder, de raad, de ambtelijke organisatie en de rekenkamer(functie). Sardes maakt bij onderzoek voor rekenkamer(commissie)s gebruik van een bestuurlijk evaluatiemodel. De veelheid van informatie wordt op gestructureerde wijze gerapporteerd. Op deze manier draagt Sardes een steentje bij aan gemeentelijk beleid met rendement.


Sardes ondersteunt de lokale rekenkamers onder andere bij de inhoudelijke invulling, uitvoering en evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. Meer informatie vind je hier