GOAB: inspiratie voor gemeenten

09 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober jl. is de website www.goab.eu gelanceerd op een bijeenkomst van beleidsambtenaren van de G37. Vanaf vandaag staat de website voor iedereen open. De website richt zich in eerste instantie op beleidsmedewerkers GOAB (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), maar de informatie is zeker ook informatief voor de samenwerkingspartners in en van gemeenten.

De website www.goab.eu ondersteunt gemeenten om de kwaliteit en effectiviteit van hun onderwijsachterstandenbeleid te versterken. De site geeft informatie over verschillende onderwerpen zoals ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en kwaliteitszorg. Aansprekende praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. De website springt flexibel in op vragen en behoeften van gemeenten. Tevens biedt goab.eu een platform aan gemeenten voor kennisuitwisseling. De site is onderdeel van een ondersteuningstraject voor gemeenten en is beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon, in samenwerking met CED-Groep en Sardes uitgevoerd.

Achtergrond

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan, dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners.

De Inspectie van Onderwijs heeft de laatste kwaliteitsmonitor VVE 2015/2016 van de G37 niet voor niks “Investeren loont!” genoemd. De verbeteringen zijn zowel te zien in het gemeentelijk beleid, als bij de educatie op de voor- en vroegscholen. De komende jaren staan gemeenten en samenwerkende partners voor nieuwe uitdagingen om de kwaliteit hoog te houden, nog verder te verbeteren en te werken aan kansen voor kinderen.

Voor meer informatie: www.goab.eu

GOAB is ook actief op Twitter en LinkedIn