Cultuureducatie en talentontwikkeling

Sardes vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in aanraking komen met de wereld van kunst en cultuur. Het verbreedt hun horizon. Kinderen ervaren dat je ook op een andere manier tegen zaken aan kunt kijken. En… cultuureducatie zorgt ervoor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Iedereen heeft een talent. De meeste kinderen ontdekken in de basisschoolperiode wat ze leuk vinden en waar ze talent voor hebben. Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat hun talent de kans krijgt om te bloeien.  Leerkrachten spelen hier een grote rol in. Zij kunnen het talent van kinderen erkennen en er ruimte voor bieden.

Tegenwoordig is er veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Creativiteit en creatief denken maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Zij kunnen bij uitstek ontwikkeld worden in cultuureducatie.

 

Onze diensten

Onderzoek: Sardes voert landelijk en lokaal monitoronderzoek uit naar cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit toont de stand van zaken op het gebied van: het aantal uren, de doorgaande lijn, de deskundigheid docenten, de samenwerking met de culturele omgeving en de borging. Het geeft ook aan op welke gebieden nog extra aandacht nodig is om bijvoorbeeld beleidsdoelen te bereiken. Zie bijvoorbeeld: Stand van zaken cultuureducatie in NH 2020 - Plein C

Advies: Sardes ondersteunt scholen, schoolbesturen en gemeenten bij de ontwikkeling, implementatie en borging van cultuureducatie. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol bij onderwijstijdverlenging. Er zijn nog steeds veel kinderen en jongeren die niet van huis uit met kunst en cultuur in aanraking komen. Het onderwijs kan eraan bijdragen dat zij kennismaken met muziek, theater, dans en beeldende vorming. Ook adviseert Sardes bij het ontwikkelen van een doorgaande lijn, bij de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen en bij de beoordeling van leerlingen bij kunstzinnige oriëntatie.

Scholing: over welke competenties moet je als leerkracht beschikken om creativiteit bij kinderen te laten stromen? Wij verzorgen workshops voor leerkrachten die het belangrijk vinden creativiteit en creatief denken van leerlingen te bevorderen.

 

Onze projecten

Monitor Cultuureducatie: het ministerie van OCW werkt samen met provincies en gemeenten aan de versterking van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Sardes voert sinds 2006 de landelijke monitor cultuureducatie in het primair onderwijs uit (vanaf 2009 samen met Oberon). Hiermee geven we een beeld van de stand van zaken, zoals het aantal uren dat scholen besteden aan muziek, drama, dans en beeldende vorming. De monitor geeft ook inzicht in: de doorgaande lijn, de samenwerking met culturele partners, de deskundigheid van leerkrachten en de wijze van beoordeling van cultuuronderwijs. Ook de monitor cultuureducatie van culturele instellingen is door Sardes, samen met Oberon uitgevoerd.

Convenanten cultuureducatie: voor de gemeente Den Haag heeft Sardes het afsluiten van convenanten cultuureducatie met alle schoolbesturen voor PO en VO ondersteund en begeleid.

Verbinding cultuureducatie met taal en rekenen: voor de gemeente Arnhem heeft Sardes onderzocht op welke wijze cultuureducatie verbonden kan worden met taal en rekenen.

Kenniskring 21ste-eeuwse vaardigheden: voor een groot schoolbestuur in Breda ondersteunen we de Kenniskring 21ste-eeuwse vaardigheden. Samen met scholen zijn we aan het onderzoeken op welke manier leerkrachten ervoor kunnen zorgen dat kinderen meer betrokken zijn, creativiteit ontwikkelen, samenwerken en gebruik maken van ICT.

Talentontwikkeling: Sardes heeft onderzoek gedaan naar talentontwikkeling en een aantal handreikingen geschreven die gebundeld zijn in Alles is Talent. Gemeenten en schoolbesturen die invulling willen geven aan talentontwikkeling, kunnen wij middels activerende werkmethoden ondersteunen bij het opzetten van beleid, het vormgeven van gerichte talentprogramma’s, het bieden van praktijkondersteuning en het geven van inspirerende workshops.

Monitor cultuureducatie: Sardes voert voor lokale en provinciale overheden een monitor cultuureducatie uit, zie bijvoorbeeld: Stand van zaken cultuureducatie in NH 2020 - Plein C

 

Meer lezen én kijken?

Inspirerende voorbeelden Muziek-Taal combinaties in het primair onderwijs

Inspirerende voorbeelden Muziek-Taal combinaties in het primair onderwijs

Deze rapportage laat zien hoe combinaties van muziek en taal vorm krijgen in het basisonderwijs op vier scholen in Nederland en één in Vlaanderen. Ook wordt beschreven hoe lerarenopleidingen (twee in Nederland en één in Vlaanderen) taal en muziek combineren in hun onderwijs. Scholen blijken vanuit verschillende motieven (bijvoorbeeld achterstandenbestrijding, taalondersteuning, talentstimulering) te kiezen voor taal-muziekcombinaties en die motieven vertalen zich in uiteenlopende praktijken, waarbij soms taal de overhand heeft, soms muziek en een enkele keer taal en muziek evenveel gewicht krijgen. Ook verschillen scholen sterk in de mate waarin taal-muziekcombinaties in het onderwijsprogramma geïntegreerd en in het beleid geborgd zijn. Over een ding is men het unaniem eens: taal en muziek combineren vereist lef bij scholen om buiten de gebaande paden te treden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LKCA en De Taalunie.

Download het rapport via het formulier hieronder.

 

Bij het rapport is videomateriaal beschikbaar:

 

 

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof en Karin Hoogeveen

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht