Kwaliteit van VVE

Investeren in ontwikkelingskansen van jonge kinderen loont. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een van dé kernthema’s van Sardes. Vanaf het allereerste begin is Sardes nauw betrokken geweest bij VVE, zowel op landelijk als lokaal niveau. Sardes biedt ondersteuning bij de inrichting, uitvoering en evaluatie van kwalitatief hoogwaardige VVE.

Een greep uit onze projecten

Het opstellen en borgen van gemeentelijke afspraken rond VVE
Denk hierbij aan het opstellen van concrete én controleerbare afspraken rond warme overdracht, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, monitoring en scholing.

Het uitwerken van een gemeentelijk kwaliteitskader VVE
Het kwaliteitskader richt zich op de pedagogisch-educatieve kwaliteit op de groep en is een aanvulling op de gemeentelijke afspraken en het inspectiekader. Het beschrijft hoe er op de groepen aan kwaliteit wordt gewerkt, denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de speelleeromgeving, opbrengstgericht werken en de werkzaamheden van de hbo’er. Het gemeentelijke kwaliteitskader kan de basis vormen van een onderbouwd gesprek over de uurprijs van voorschoolse educatie. 

Kwaliteitsmetingen VVE
Een objectieve kwaliteitsmeting geeft gemeenten en voor- en vroegschoolse organisaties zicht op waar zij nu staan wat betreft de kwaliteit van hun aanbod. Een team van experts brengt de VVE-kwaliteit in kaart aan de hand van bronnenonderzoek, observaties op de werkvloer en aanvullende interviews. Daarbij stelt Sardes zich op als critical friend: in onze rapportages wijzen we niet alleen op verbeterpunten, maar geven we ook concrete tips en adviezen en benoemen de voorbeeldpraktijken die we tegenkomen.

11 meestgestelde vragen over VVE-kwaliteitsmetingen

Professionalisering
Denk aan scholing, training, coaching en het opzetten van kennisgemeenschappen. Het opleiden en effectief positioneren van de hbo’er in de VE (verplicht vanaf 2022) zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn. Lees meer.


Typerend voor onze aanpak

We doen het samen. Met u, maar ook samen met het veld. We combineren kennis en ervaring uit onderzoek, beleid en praktijk. Onze aanpak is altijd op maat. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met één van onze adviseurs aan de rechterzijde of vul ons contactformulier in.