Lokale samenwerking

Gemeenten worden geconfronteerd staan voor verschillende maatschappelijke vraagstukken als krimp, onderwijsachterstanden, voorzieningen voor vluchtelingen, jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda. Beleid kan op lokaal niveau alleen tot effectieve en efficiënte uitvoering komen als partners goed samenwerken. Steeds meer onderwerpen zijn onderwerp van lokale samenwerking. Krachtig Lokaal Beleid heeft oog voor de aanvullende competenties, diensten en vaardigheden die partners kunnen inbrengen. Het vermogen om in samenwerking tot creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar gemeenten en hun maatschappelijke partners voor staan blijkt groot te zijn, mits processen op de juiste manier worden aangepakt.

 

Onze diensten

Sardes biedt een scala aan diensten die er toe bijdragen dat lokaal beleid wordt ingezet voor en omgezet naar de noodzakelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het gaat daarbij om onderzoek, advisering en procesbegeleiding. Belangrijke onderwerpen waarop we dit ondermeer doen zijn: onderwijsachterstanden, de lokale educatieve agenda, vluchtelingenkinderen, krimp, jeugdbeleid, netwerkvorming bij transities en de totstandkoming van ‘lerende gemeenschappen’.

De ondersteuning die wij bieden, bestaat onder meer uit:
*  adviseren, bijvoorbeeld over juridische, financiële of rechtspositionele aspecten
    van samenwerking
*  procesbegeleiding/projectmanagement, gericht op bevorderen van
    samenwerking
*  trainingen en cursussen
*  ondersteuning on-the-job
*  organiseren van regionale kenniskringen.

 

Onze projecten

Brochures: Sardes heeft verschillende LEA-brochures geschreven, zoals Passend Onderwijs en de Lokale Educatieve Agenda, Vversterk en de gemeente, LEA en de andere partners en Taal op de LEA.

Instrumenten: Een instrument voor gemeenten, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid.

Advies: Sardes ondersteunt gemeenten bij de evaluatie en opstelling van hun lokale educatieve agenda, omgaan met krimpvraagstukken en het opzetten van duurzame educatieve voorzieningen voor vluchtelingenkinderen.

Expertise Netwerk Nul Tot Zes jaar: wij ontwikkelen samen met opdrachtgevers ook grote lokale projecten zoals het Expertise Netwerk Nul Tot Zes jaar Almere. Bij de uitvoering kunnen wij ook ondersteuning bieden.

 

Meer lezen

Sardes Special nummer 20 Nieuwe ronde, gelijke kansen Deze Sardes Special biedt gemeenten handvatten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 2018, na te denken over opgaven, kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijskansen, zodat zij begin 2018 helemaal in de startblokken staan en daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de kansen van kinderen in de gemeente.