Van lokaal educatieve agenda (LEA) naar lokale coalities

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"


Al 15 jaar kennen we de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Veel gemeenten zoeken echter naar een bredere lokale afstemming en samenwerking. Door de decentralisatie van passend onderwijs en de jeugdhulp is het afstemmen en samenwerken complexer geworden. De gemeente heeft hierbij een systeemverantwoordelijkheid. 

De LEA is verouderd 

Daarom ontwikkelde Sardes een nieuw model voor lokale samenwerking rond onderwijs- en jeugdbeleid. Dat model is gevoeliger voor een speelveld met uiteenlopende belangen en wisselende rollen. We werken vanuit de principes van 'public value management' met krachtenveldanalyse, theorie over netwerksturing en we kijken ook naar een nieuwe rol van de van de ambtenaar. We bouwen aan lokale coalities die complexe vraagstukken adresseren en maatschappelijke meerwaarde realiseren. 


Samen de basis leggen

Sardes ondersteunt bij het formuleren van gedeelde, heldere, haalbare, meetbare en inspirerende doelen. En legt een basis voor een netwerksamenwerking, waarin partners elkaar versterken. We brengen samenhang aan tussen beleid, praktijk en wetenschap en hebben oog voor het lokale ambities en belangen.

Een keer samen sparren? 

Of meer weten over lokale coalities? Neem dan vrijblijvend contact op met Frank Studulski.