OAB-evaluatie

Terugkijken en vooruitzien

Het definiëren van beleidsdoelen en ambities voor de toekomst vraagt om scherp zicht op wat de afgelopen periode bereikt is. Welke doelen zijn gerealiseerd? Welke nog niet? Waar ligt dat aan? Hoe kan het komende periode nog beter? Met de OAB-evaluatie van Sardes krijgen de gemeente en haar samenwerkingspartners scherp zicht op behaalde resultaten, werkzame ingrediënten en op de kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Onderdelen van een evaluatie kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Doelgroepbepaling
  • Bereik en toeleiding naar VVE
  • Bekostiging en financiering VVE
  • Doorgaande lijn voorschools-schools
  • Inzet OAB-middelen in het PO
  • Ouderbetrokkenheid
  • Overlegstructuur: LEA en werkgroepen


Hoe kunt u de OAB-evaluatie benutten?

Met de OAB-evaluatie maakt u samen met uw partners beredeneerde keuzes voor de toekomst. Wat willen we voortzetten? Wat willen we anders doen? Welke kansen willen we komende periode realiseren? Hoe kunnen we als gemeente, onderwijs en opvang zo op elkaar aansluiten dat onze inzet op OAB nog meer oplevert?


Hoe gaat Sardes te werk?

Het huidige onderwijsachterstandenbeleid evalueren we door middel van een combinatie van documentanalyse, interviews met stakeholders en eventueel digitale vragenlijsten. We onderzoeken aan de hand van het landelijk beleidskader en de lokale afspraken wat er binnen uw gemeente goed gaat en wat efficiënter en effectiever kan. Op verzoek brengen we focus aan op specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld indicatie en toeleiding naar VVE of onderwijstijdverlenging.

 

Een voorbeeld

Voor een middelgrote gemeente in het midden van het land heeft de OAB-evaluatie van Sardes inzichtelijk gemaakt waar de grote verbeterpunten en kansen liggen voor de komende twee jaar. En waar de uitdagingen liggen voor de periode daarop. Daarbij gaat het niet alleen om inhoud maar ook om het proces. Hoe willen we met elkaar samenwerken? Hoe kunnen we de bestaande voorzieningen beter benutten? Door alle partijen te betrekken, is er een gezamenlijk gevoel van urgentie ontstaan. 

 

Onze opdrachtgevers

Sardes evalueerde het OAB-beleid o.a. in de gemeenten Dordrecht, Veenendaal en Amersfoort.