Ouderbeleid

Ouderbetrokkenheid: een zaak van de gemeente?

Ouders maken het verschil voor hun kind. Daarom is de rol van ouders zo belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van kinderopvang en het onderwijs, maar ook gemeenten kunnen hierin een rol spelen.

‘Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende aanpak afspreken (…) Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken’ (Regeerakkoord 2017).

 

Wat moet de gemeente met ouderbeleid?

De gemeente is wettelijk niet verplicht om aandacht te besteden aan ouderbetrokkenheid. In het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs vinden we geen wettelijke basis voor het voeren van gemeentelijk ouderbeleid. Het valt onder de zogenaamde ‘eigen aspecten van kwaliteit’. 

In de WOT (art. 15i) staat beschreven dat de inspectie op de locaties met gesubsidieerde voorschoolse educatie onderzoek kan verrichten naar: 

 1. de basisvoorwaarden voor voorschoolse educatie; 
 2. het informeren van ouders en ouderbetrokkenheid; 
 3. de kwaliteit van de educatie; 
 4. ontwikkeling, zorg en begeleiding van de kinderen; 
 5. kwaliteitszorg; 
 6. de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie.

Ouderbetrokkenheid maakt dus wel een onderdeel uit van de kwaliteitsaspecten van vve.

 

Wat kan de gemeente?

Veel gemeenten hebben ouderbeleid op de lokale educatieve agenda staan, omdat zij het belangrijk vinden om op gemeentelijk niveau afspraken te maken over ouderbetrokkenheid. Wat kan er zoal? We onderscheiden verschillende ambitieniveaus en geven voorbeelden:

 1. Wij laten ouderbeleid over aan de uitvoerende partijen
  In een programmabegroting staat als algemeen aspect: ‘het doen bevorderen van ouderbetrokkenheid’
 2. Wij stimuleren uitvoerende partijen tot samenwerken voor ouderbetrokkenheid
  Ouderbetrokkenheid maakt onderdeel uit van een convenant ‘Doorgaande lijn afspraken met voor- en vroegscholen’
  De gemeente organiseert kennisdeling en uitwisseling over ouderbetrokkenheid, zoals een jaarlijkse stedelijke conferentie
 3. Wij geven subsidie voor activiteiten/ programma’s ouderbetrokkenheid
  Subsidiëring van ouderprogramma’s, zoals Opstap, Verteltassen, VoorleesExpress
 4. Wij hebben een apart ouderbeleidsplan bij het onderwijsachterstandenbeleid
  In een beleidsplan staat beschreven op welke manier ouderbetrokkenheid aan de orde komt (stimuleren om ontwikkelingsgerichte activiteiten thuis te ondernemen, rol van ouders bij overgang voor- naar vroegschool VVE, rol van ouders bij de schakelklas, zomerschool etc.)
 5. Ouderbeleid is een standaard onderdeel van ander beleid
  Niet alleen bij goab, maar ook bij andere beleidsterreinen is structureel aandacht voor ouders en er is samenhang in het beleid, bijvoorbeeld laaggeletterdheid en ouders, armoede en ouders, inburgering en ouders

Kortom, de gemeente is wettelijk niet verplicht om ouderbeleid te ontwikkelen, maar het loont zeker de moeite om hierin een rol te spelen. Veel gemeenten doen dat ook.

 

Wat doet Sardes?

Sardes ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van gemeentelijk ouderbeleid. We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor gemeenten, maar leveren ook maatwerk, bijvoorbeeld door het maken van een ‘ouderbeleidscan’, door advisering en het organiseren van lokale inspiratiebijeenkomsten voor alle partijen die met ouders te maken hebben. 

 

Interesse?

Neem contact op met een van onze experts ouderbetrokkenheid.

 

Meer lezen? 

Factsheet Gemeentelijk ouderbeleid 

Sardes Special nummer 22 - november 2017: De stem van ouders voor succesvolle samenwerking

Handreiking ouderbetrokkenheid En nu...de ouders!voor gemeenten

Handreiking ouderbetrokkenheid Samen sterk! voor VVE-instellingen

Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Sardes Special nummer 13 - juni 2012: Ouderbetrokkenheid