Ouders

We zien in Nederland dat het onderwijs, schoolbesturen en gemeenten hard bezig zijn om ouder meer te betrekken bij de school van hun kind. Iedereen is er zo langzamerhand van doordrongen: ouders zijn van essentieel belang bij de ontwikkeling van kinderen. Ontwikkelingsstimulering thuis leidt aantoonbaar tot betere onderwijskansen voor kinderen. Dat betekent dat scholen en ouders samen hun uiterste best doen om kinderen een mooie toekomst te bieden.

In onze visie begint ouderbeleid bij het serieus nemen van ouders. Uitgaan van de kracht van ouders en aansluiten op wat ouders zelf weten en kunnen vormt voor ons het uitgangspunt bij onderzoek, advisering, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Vanuit dat uitgangspunt kunnen gemeenten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen er samen met ouders voor zorgen dat alle kinderen optimale kansen krijgen.

 

Onze diensten

Maatwerk: Sardes heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om ouderbetrokkenheid in beleid en praktijk, op alle niveaus en samen met ouders vorm te geven. Daarbij laten we ons leiden door wetenschappelijke inzichten (zie factsheet). Het gaat dus altijd om maatwerk.

Inspiratie en advies: Sardes-experts geven workshops voor het vaststellen van een gemeenschappelijke visie en doelen voor ouderbeleid. Deze zijn bestemd voor gemeenten, schoolbestuurders, docenten, mentoren en ouders. Daarnaast hebben we voorbeelden van ouderavonden, communicatietrainingen, praktische tips en handreikingen voor het vormgeven van ouderbetrokkenheid op school.

Onderzoek: Sardes inventariseert ouderactiviteiten en doelen in gemeenten / organisaties, zodat u een beeld krijgt van het ouderbeleid en een advies voor de toekomst.
We zorgen voor monitoring en evaluatie, zodat u inzicht krijgt in de voortgang en de mate waarin de doelen van ouderbeleid bereikt zijn. Op basis van de uitkomsten biedt Sardes ondersteuning bij de vormgeving van vervolgbeleid.

Scholing: Sardes biedt een training (op maat) voor docenten waar we ingaan op verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en hoe de school die beter kan benutten. Dat gaat over kennis, maar ook de communicatie met ouders en leerlingen en het voelen van communicatie ervaringen.

 

Onze projecten 

Sardes ondersteunt de gemeente Waalwijk bij het stimuleren van een doorgaande lijn ouderbeleid PO-VO. In het kader van taalbeleid gaat de aandacht daarbij speciaal uit naar laaggeletterde ouders en naar de manier waarop scholen alert kunnen zijn op deze groep en ondersteuning op maat kunnen bieden. Met behulp van een survey onder ouders van een kind in de brugklas is geïnventariseerd welke wensen en verwachtingen ouders hebben.

In Amsterdam Zuidoost onderzocht Sardes de onderwijsbeleving van leerlingen.

 

Meer lezen?

Sardes Special nummer 22 - november 2017: De stem van ouders voor succesvolle samenwerking

Factsheet Ouderbetrokkenheid

Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Rapport Rijksoverheid: Ouderbetrokkenheid bij de overdracht

Artikel Ouderbetrokkenheid van ouders met een kind in het eerste jaar vmbo, Karin Hoogeveen & Janneke Schilder, Pedagogiek (www.pedagogiek-online.nl). Uitgave Amsterdam University Press, VOL. 12, NO. 3, 2016.

Sardes Special nummer 13 - juni 2012: Ouderbetrokkenheid

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap. Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs verrichtte.

 

In dit rapport leest u:

  1. Wat er bekend is over het onderwerp pedagogisch partnerschap en ouderbetrokkenheid. 
  2. Wat er zoal mis kan gaan tussen ouders en school en wat scholen kunnen doen om dat te voorkomen.
  3. Zes portretten op vol wijze lessen en inspirerende voorbeelden.
  4. Conclusies over wat er nodig is voor passend partnerschap bij passend onderwijs.
  5. Onze aanbevelingen.

 

Details

  • Auteurs: Sandra Beekhoven, Jennifer Lohman en Hester Heerdink

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht