Passend onderwijs in het PO

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 houdt het bieden van passend onderwijs de gemoederen bezig. Samenwerkingsverbanden zijn de startfase voorbij. Soms besluiten ze na een paar jaar ervaring dat een andere vorm van samenwerking en besteding van middelen noodzakelijk is.  En de wereld staat niet stil, leerlingpopulaties veranderen en het fenomeen thuiszitten blijkt hardnekkig. Natuurlijk gaat het ook vaak goed. Maar de verhalen over problemen zijn niet te missen. In sommige samenwerkingsverbanden lijkt de organisatie op orde: er zijn tenslotte heldere afspraken over de verdeling van middelen…. Maar hoe tevreden zijn leerkrachten, leerlingen en ouders? En hoe functioneren het sbo en het so binnen het samenwerkingsverband? Het antwoord op deze vragen kan aanleiding zijn voor het herzien van de basisondersteuning of voor een andere inzet van middelen, met als doel Passend Onderwijs meer in de klas te brengen bijvoorbeeld. 

Sardes geeft met onderzoek en/of advies antwoord op uw vragen over Passend Onderwijs. Bijvoorbeeld:

 

Hoe krijg ik in beeld aan welke leerlingen de school passend onderwijs kan bieden?

Al tweemaal heeft Sardes audits gedaan op alle scholen die horen bij het samenwerkingsverband Plein013 in Tilburg. Met de audit wordt in beeld gebracht aan welke leerlingen de school passend onderwijs kan bieden, afgaande op de manier van lesgeven, de voorzieningen en de samenwerking met anderen. De auditrapporten worden door de basisscholen gebruikt als schoolondersteuningsprofiel. Een bestuur in Friesland koos ervoor onze audits in te zetten om naast het SOP ook input te krijgen voor de schoolplannen.  

 

Hoe kunnen we ouders helpen bij het kiezen van een passende school voor hun kind?

In 2017 hebben we - in vervolg op de audits in Tilburg - een app ontwikkeld ‘Ik zoek een passende school voor mijn kind…’ die de schoolondersteuningsprofielen vertaalt naar informatie voor ouders. Ouders kunnen met een gerichte zoekopdracht scholen in de buurt selecteren. Van die scholen zien ouders de profielen in overzichtelijke pictogrammen en krijgen ze aanvullende informatie, zoals de website van de school, het volledige ondersteuningsprofiel en het meest recente verslag van de Onderwijsinspectie. “Tot nu toe zijn de scholen er tevreden over”, zegt Theo van Rijzewijk van Plein013, “en we gaan nu ook reacties van ouders proberen te krijgen.”

 

Kan Sardes de positie van het speciaal basisonderwijs in mijn regio kaart brengen?

Voor een samenwerkingsverband in het oosten van Nederland heeft Sardes in kaart gebracht welke ondersteuning de sbo-scholen bieden en hoe zich dat verhoudt tot het totale ondersteuningsaanbod in het samenwerkingsverband. Op basis van de resultaten kan het samenwerkingsverband de gewenste rol van de sbo-scholen verder vormgeven.

 

Wij willen onderwijsresultaten verbeteren in een achterstandswijk. Hoe doen we dat?

Een school in Gouda wil graag haar resultaten verbeteren. De school staat in een achterstandswijk met veel multiproblem gezinnen. Kinderen hebben dus ‘veel aan hun hoofd’.  De school heeft er veel aan gedaan om te komen tot goed onderwijs. Maar is het onderwijs passend genoeg bij de doelgroep? Sardes denkt met de school mee over een passend onderwijs.

 

 

Meer lezen

Vademecum Passend Onderwijs

Richting en inrichting van Passend Onderwijs in samenwerkingsverbanden

 

Meer lezen over onze strategische dienstverlening voor bestuurder in het onderwijs en opvang? Klik hier.