Schakelklassen en kopklassen

Schakelklassen vormen een speerpunt in het onderwijsachterstandenbeleid. In het schooljaar 2006-2007 kregen gemeenten door de wet Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) de mogelijkheid om schakelklassen in te richten. Vanaf dat jaar mochten zij het budget voor onderwijsachterstandenbeleid gebruiken voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en voor schakelklassen. Bij de invoering van de wet OKE kregen gemeenten meer vrijheid en mocht het budget voor de schakelklassen ook ingezet worden voor andere taalactiviteiten.

 

Intensief taalonderwijs

In de schakelklas en de kopklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau kunnen functioneren. Schakelklassen zijn er in de groepen 1 tot en met 8. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs na groep 8. Uit landelijk onderzoek blijkt dit een effectieve manier om leerlingen met ‘latent talent’ verder te brengen.

 

Kwaliteit van de schakelklas sterk door samenwerking gemeente en onderwijs

Gemeenten en scholen zijn vaak positief over de schakelklas. Het werken in de kleine groep zien zij als succesfactor. Daarbij spelen er vaak vragen zoals: Welke doelgroep profiteert het meest van de schakelklas? Hoe houden we zicht op de opbrengsten? Hoe brengen we samenhang aan tussen de schakelklassen, de VSD, weekend- en zomerscholen?

Sardes benut jarenlange ervaring en expertise op het gebied van schakelklassen om met gemeenten en onderwijs de kwaliteit van het schakelonderwijs (verder) te versterken. We combineren onze kennis over gemeentelijk beleid en de onderwijspraktijk met wat we weten uit (wetenschappelijk) onderzoek. Zo vormen we een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk. We ondersteunen gemeenten om in samenwerking met scholen keuzes te maken rond de aanpak, het programma, de organisatie, de financiering en de monitoring van schakelklassen.

 

Wat levert subsidie voor schakelklassen op?

Veel gemeenten willen graag weten wat de subsidie voor de schakelklas oplevert. In diverse lokale monitors onderzoeken we welke resultaten behaald worden, ook op leerlingniveau. Vervolgens bespreken we samen met de scholen en de gemeente, hoe een verdere kwaliteitsverbetering bereikt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een aanscherping van het subsidiekader.

 

Begeleiden en coachen in de klas

In de klas begeleiden en coachen we leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten met als doel een optimale aanpak in de schakelklas. We organiseren scholingstrajecten voor teams en individuele leerkrachten en we begeleiden lokale netwerkbijeenkomsten.

 

Onze opdrachtgevers

Voor onder andere de gemeenten Dordrecht en Vlaardingen monitort Sardes de opbrengsten van de schakelklas en adviseren we over de organisatie en de aanpak in de schakelklassen.
In Leiden en Haarlem adviseren we de gemeente over de wijze waarop schakelklassen en andere vormen van leertijdoptimalisering elkaar optimaal kunnen versterken. 
In opdracht van OCW deden we een groot landelijk onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging.


Meer lezen?

Rapportage Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging - een inventariserend onderzoek onder gemeenten en scholen  (november 2017)

Sardes heeft een reeks brochures uitgebracht over de schakelklas.

Tien tips voor het inrichten van de schakelklas