Klik hier voor de online versie
Oktober 2018
GOAB 2019-2022
Op weg naar een effectief en ambitieus meerjarenplan
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel
De middelen voor OAB zijn herverdeeld. De beschikkingen voor 2019 zijn vastgesteld. Per januari 2019 gaat een groot deel van de Nederlandse gemeenten er flink op vooruit. Dit biedt kansen én uitdagingen. In deze nieuwsbrief leest u meer over hoe Sardes uw gemeente kan helpen bij de inrichting van OAB of met procesmatige ondersteuning.
 
decoratie pijl voor titel Rekenmodel geeft zicht op 16 uur VE
Met de nieuwe GOAB-middelen komt per 01/01/2020 een nieuwe eis: van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. Dit vraagt om keuzes: start je bij 2 of 2,5 jaar? Geef je gratis dagdelen weg? Bied je ook 16 uur voor reguliere peuters? Wat moeten ouders hiervoor betalen? Wij berekenen voor u de financiële haalbaarheid van verschillende keuzes met ons rekenmodel 16 uur. Ons startpunt is de VVE-kwaliteit. Onderscheidend in onze korte maar krachtige aanpak: wij betrekken de partners van begin tot eind.
Weten hoe we te werk gaan? >
decoratie pijl voor titel Snel zicht op de nieuwe doelgroep
De herverdeling van de GOAB-middelen is gebaseerd op een nieuwe definitie van de doelgroep. Vijf indicatoren voorspellen gezamenlijk het risico op achterstand. De OAB-doelgroepscan van Sardes helpt de gemeenten en haar partners bij het maken van keuzes. Want in welke wijken en op welke scholen bevinden zich onze doelgroepkinderen? Reeds 20 gemeenten hebben de doelgroepscan benut als basis voor het keuzeproces: welke voorzieningen realiseren we in welke wijken? 
Lees meer over de OAB-doelgroepscan >
decoratie pijl voor titel Blijven(d) investeren: de schoolse periode
Het GOAB is breder dan de leeftijdscategorie 2- tot 6-jarigen. Ook gedurende de schoolse periode moet vaak nog stevig geïnvesteerd worden in het bestrijden van onderwijsachterstanden. De schakelklas en leertijdverlenging zijn effectieve interventies, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sardes monitort voor veel gemeenten de opbrengsten van de schakelklas en ondersteunt gemeente en scholen bij het opstellen van een kwaliteitsrichtlijn en het maken van een kwaliteitsslag.
Lees meer >
 Blijven(d) investeren: de schoolse periode
decoratie pijl voor titel OAB-evaluatie: terugblikken & vooruitkijken
Bij het vormgeven van nieuw beleid is het belangrijk om scherp zicht te hebben op wat de afgelopen periode is bereikt. Welke doelen zijn gerealiseerd? Welke nog niet? Waar ligt dat aan? Op basis hiervan formuleer je vervolgens met elkaar de ambities voor de toekomst. Met de OAB-evaluatie van Sardes krijgen de gemeente en haar partners scherp zicht op behaalde resultaten, werkzame ingrediënten en op de kansen en uitdagingen voor de toekomst.
Lees meer >
decoratie pijl voor titel Nieuwe LEA: samenwerken & verbinden
Voor veel gemeenten is één van de uitdagingen voor de toekomst de ambitie om meer integraal beleid te voeren. Want integraal beleid klinkt goed, maar hoe kom je tot een Nieuwe LEA die echt verbindend werkt? Hoe breng je de GOAB-ambities in lijn met beleidsdoelen op andere terreinen, zoals het Jeugdbeleid, Passend Onderwijs, IKC-vorming of het bestrijden van armoede of laaggeletterdheid? Begeleiding van Sardes bij de inrichting van de Nieuwe LEA brengt samenhang in beleid en verbindt de netwerkpartners.
Lees meer >

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##