Klik hier voor de online versie
November 2018
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang
Nieuwsbrief
logo van Sardes
 


Dit is de derde nieuwsbrief LKK. Enkele keren per jaar brengen wij u via een nieuwsbrief of korte nieuwsflits op de hoogte van actualiteiten. In deze nieuwsbrief leest u meer over LKK in de media, LKK internationaal en komt u meer te weten over het veldwerk.
decoratie pijl voor titel
In opdracht van het ministerie van SZW voert het consortium LKK dit jaar de tweede meting uit naar de kwaliteit van de kinderopvang in ons land. We hebben ondertussen het veldwerk afgerond en onze observatoren zijn langs geweest bij 30 kinderdagverblijven, 34 peuteropvanglocaties, 31 buitenschoolse opvanglocaties en 39 gastouders.
Op dit moment worden alle gegevens verwerkt en geanalyseerd. Wij verwachten eind dit jaar ons rapport te kunnen presenteren.
decoratie pijl voor titel LKK in de media
Het tijdschrift Management Kinderopvang schrijft regelmatig over LKK. Een greep uit de artikelen:

Educatief tekort in kinderopvang aanpakken
Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang van 2017 blijkt dat de educatieve kwaliteit van de kinderopvang te wensen overlaat. Net als elders in de wereld, overigens. Dit komt erop neer dat beroepskrachten kansen onbenut laten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Jepma (Sardes) bespreekt in dit artikel de mogelijkheden van het werken met pedagogisch-educatief handelingsgericht onderzoek (PEHO).
Lees hier het artikel

Opendeurenbeleid of groepsstabiliteit
Waar de ene bso kiest voor vaste groepen en dichte deuren, gooit de andere bso de deuren open, zodat kinderen kunnen uitwaaieren over de locatie. Welke pedagogische afwegingen liggen er aan beide keuzes ten grondslag? En wat is het beste voor kinderen? IJsbrand Jepma (Sardes) en Pauline Slot (UU) geven hun visie.
Lees hier het artikel.

Nederland doorstaat vergelijking met buitenland 
Het gaat in de media vaak over de kwaliteit van de kinderopvang. En dan meestal niet in positieve zin. Dat is onterecht, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Sardes. Nederland kan bovendien de vergelijking met omringende landen gemakkelijk aan. 
Lees hier het artikel
decoratie pijl voor titel LKK internationaal gepresenteerd
De eerste resultaten van LKK zijn gepresenteerd op een internationaal congres over vroege opvang en educatie (EARLI SIG5) door onderzoekers Pauline Slot & Paul Leseman. 
De resultaten uit Duitsland en Zwitserland laten een vergelijkbaar beeld zien als in Nederland: relatief hoge emotionele kwaliteit en naar verhouding lagere educatieve kwaliteit. Maar er blijkt ook grote variatie in alle landen. Dit betekent dat er ook groepen zijn waar zowel de emotionele als educatieve kwaliteit hoog is. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe kunnen we die verschillen verklaren? Aan het eind van dit jaar komt een nieuw LKK rapport waarin een antwoord wordt gegeven op die vraag.
decoratie pijl voor titel Observatoren aan het woord
“Voor het veldwerk van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 zijn wij op zoek naar observatoren”. Dat was begin dit jaar een oproep die we deden. Maar wie zijn de observatoren en hoe is het om een observator op bezoek te hebben? 
In mei gingen de eerste observatoren op pad. Bij elkaar zijn zij inmiddels bij zo'n 135 locaties kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouders geweest door heel Nederland. Misschien zijn ze ook wel bij uw kinderopvang geweest?
Lees meer >
decoratie pijl voor titel Gelijke kansen in de (geharmoniseerde) kinderopvang
Tijdens een bijeenkomst over gelijke kansen in de (geharmoniseerde) kinderopvang (op 11 oktober jl. - Sardes) hield Leseman een pleidooi voor (meer) aandacht voor diversiteitsbeleid en professionalisering in interculturele pedagogiek in de kinderopvang in Nederland.
Uit de resultaten van de Kwaliteitsmonitor LKK (2017) blijkt dat het gebruik van kinderopvang door laagopgeleide ouders of ouders met een migratie-achtergrond relatief hoog is. In alle opvangsoorten zijn er kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften (zoals gedragsproblemen, beperkingen, taalondersteuningsbehoeften en educatieve behoeften), maar ondersteuningsbehoeften op het gebied van taal komen het meest voor in de peuteropvang. Interculturele activiteiten - zoals het verkennen van culturele en religieuze gewoonten, leren over de achtergrond van kinderen uit andere landen en culturen - en activiteiten die kunnen bijdragen aan burgerschapsvorming - zoals een maatschappelijke activiteit zoals op bezoek gaan bij (eenzame) oudere mensen in de buurt - worden relatief weinig aangeboden.
decoratie pijl voor titel Professionalisering belangrijk voor kwaliteit in de kinderopvang
Professionalisering blijkt voor alle typen opvang (gastouder en groepsopvang) voor zowel jongere als oudere kinderen het meest belangrijk voor een hogere interactiekwaliteit, zo blijkt uit het rapport Structural characteristics and process quality in early childhood education and care (Pauline Slot in opdracht van de OESO). Het rapport geeft een recent overzicht van relaties tussen verschillende structurele kenmerken van de groep (zoals groepsgrootte en beroepskracht-kind ratio) en de pedagogisch medewerkers (bijvoorbeeld opleidingsniveau, werkervaring en professionalisering) met de kwaliteit van de interacties in de groep.
Meer informatie >
Professionalisering belangrijk voor kwaliteit in de kinderopvang
decoratie pijl voor titel GOAB bijeenkomst
Afgelopen lente vond er een bijeenkomst plaats in het kader van het Gemeentelijke Onderwijsachterstanden Beleid (GOAB). Pauline Slot heeft hier een lezing gehouden over het belang van kwaliteit van vroege opvang en educatie voor de ontwikkeling van kinderen en met name van doelgroepkinderen.
Kwaliteitsvolle, taalrijke interacties, aandacht voor exploratie en een goed aanbod van begeleid (fantasie)spel en interessante activiteiten op het gebied van taal en ontluikende gecijferdheid dragen bij aan het verkleinen van de ontwikkelingsachterstand van doelgroepkinderen.
Zo maken deze kinderen een betere start op de basisschool!
decoratie pijl voor titel Website monitor LKK
Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK. 

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.

De faculteit Sociale Wetenschappen van de UU staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. De focus ligt op de disciplines algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. Vanuit die expertise dragen wij bij aan de vorming van jong talent in een breed palet aan opleidingen en aan een beter begrip voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van menselijk gedrag en de menselijke samenleving.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##