Klik hier voor de online versie
November 2018
Een veranderend speelveld
Gevolgen nieuwe OAB-indicatoren voor het PO
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Nieuwe indicatoren
De nieuwe doelgroepbepaling brengt een stevige herverdeling van de OAB-middelen met zich mee, zowel voor gemeenten als voor schoolbesturen. Dit kan zorgen voor verandering van het lokale speelveld. Welke kansen ziet u voor uw scholen en voor de leerling met behoefte aan extra onderwijskansen?

De herverdeling (per 1 januari 2019) gebeurt op basis van een nieuwe verdeelsleutel, naar de nieuwe doelgroepbepaling van het CBS. Deze is opgebouwd uit een combinatie van vijf factoren die met elkaar een betere voorspeller zijn van de verwachte achterstand. Voor iedere peuter en leerling berekent het CBS de verwachte CITO-score eind groep 8 op basis van gegevens uit centraal beschikbare databestanden. Kinderen met de 15% laagste CITO-scores tellen mee in het berekenen van een gemeentescore en een schoolscore. Deze scores worden vertaald naar afzonderlijke budgetten voor gemeenten en voor schoolbesturen primair onderwijs.
decoratie pijl voor titel Met de OAB-doelgroepscan krijgt u de doelgroep scherp in beeld
Welke leerlingen risico lopen op een achterstand wordt berekend op basis van vijf indicatoren (opleidingsniveau, herkomstland, verblijfsduur in Nederland, opleidingsniveau moeders op school en schuldsanering). Met deze nieuwe indicatoren kan het individuele risico op achterstand niet langer door de school worden vastgesteld. Het gaat immers om een combinatie van gegevens waar de school deels geen toegang toe heeft. De vraag is nu: waar bevindt deze nieuwe doelgroep zich? En daarmee: bevinden de voorzieningen zich op de juiste locaties? De OAB-doelgroepscan van Sardes heeft tientallen gemeenten inzicht gegeven in de effecten van de nieuwe doelgroepbepaling. Ook voor grotere schoolbesturen kan een OAB-doelgroepscan interessant zijn: op welke scholen is de concentratie van onderwijsachterstanden het grootst? Op welke scholen bevinden zich de grootste of zwaarste risico's?
Lees meer over de OAB-doelgroepscan >
Met de OAB-doelgroepscan krijgt u de doelgroep scherp in beeld
decoratie pijl voor titel Nieuwe verhoudingen, nieuwe afspraken?
De nieuwe doelgroepbepaling brengt een stevige herverdeling van de middelen met zich mee. Daarbij is het niet altijd zo dat het gelijk op gaat. Dat een gemeente bijvoorbeeld aanzienlijk meer budget zal gaan ontvangen, betekent niet direct dat ook de schoolbesturen met scholen binnen deze gemeente kunnen rekenen op een uitbreiding van hun budget voor OAB. Ook de verschillende schoolbesturen binnen een gemeente of regio gaan niet altijd gelijk op. 
Dit betekent dat u als schoolbestuur niet alleen voor de taak staat om kritisch te kijken naar uw eigen beleid en voorzieningen. Het is ook zinvol om lokaal het speelveld opnieuw in kaart te brengen en met elkaar afwegingen te maken. Welke voorzieningen kan en wilt u in stand houden en wat vraagt dit van de bovenbestuurlijke samenwerking?
Sardes denkt graag met u mee >
decoratie pijl voor titel Verbinding maken
Met de herverdeling van de OAB-middelen komt voor de gemeenten ook een nieuwe eis: uitbreiding van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie. Voor veel gemeenten geldt dat de focus nu ligt op het realiseren van deze eis. Maar het onderwijsachterstandenbeleid is breder dan VVE. In de schoolse periode valt te denken aan voorzieningen als een (bovenschoolse) schakelklas of een zomerschool.
Welke plannen of ambities heeft u als schoolbestuur? Welke samenwerkingen zijn er mogelijk met partners in de gemeente of regio? Welke zinvolle aansluitingen zijn er te maken met investeringen op andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld IKC-vorming, armoedebeleid, focus op laaggeletterdheid of passend onderwijs? De Nieuwe LEA draagt bij aan een solide samenhang tussen verschillende beleidsdoelen en effectieve samenwerking tussen betrokken partijen. 
Lees meer over Nieuwe LEA >
Verbinding maken
decoratie pijl voor titel Bijeenkomst Alle onderwijsmodellen in 1 dag
Wilt u bijgepraat worden over en grip krijgen op onderwijsconcepten die nu toegepast worden? Oriënteert u zich op nieuwe onderwijsmodellen? Bent u op zoek naar een samenhangend overzicht van alle onderwijsmodellen? Wilt u het verschil weten tussen GDO, IPC, HGW en SlimFit? Bent u benieuwd welk onderwijsmodel geschikt is voor uw school of scholen? 
Kom dan op 17 januari 2019 naar  Alle onderijwijsmodellen in één dag.
Meer informatie en aanmelding >
decoratie pijl voor titel Volgende keer...
... verder met Passend Onderwijs.
Nu het stof is neergedaald, komen nieuwe vragen op rond Passend Onderwijs. Scholen willen zeker zijn dat zij zich voldoende ontwikkelen. Schoolbestuurders gaan strategisch kijken naar de positie in de wijk, het dorp of het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden willen optimaliseren. Welke mogelijkheden bieden ondersteuningsbehoeften, arrangementen, ondersteuningsprofielen, toelaatbaarheidsverklaringen, ontschotting en wat dies meer zij? 


U kunt zich aanmelden voor deze serie. U ontvangt dan onze volgende thema-mails over strategiebepaling in het onderwijs.

Wilt u de eerdere thema-mails teruglezen?
Wilt u zich afmelden deze thema-mails?


Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

##PIXEL##