Klik hier voor de online versie
Oktober 2016
Nieuwsbrief
Gelijke kansen in het onderwijs
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Gelijke kansen, onderwijs op maat en het stimuleren van de kinderopvang zijn allemaal thema’s die naar voren komen in de onderwijs- en jeugdplannen van het kabinet. Thema’s die goed aansluiten bij de kernactiviteiten van Sardes. In deze nieuwsbrief leest u over een evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid en VVE in gemeente Almelo en over het creëren van extra kansen voor kinderen. Verder presenteren we twee nieuwe publicaties over het integraal kindcentrum.

Veel leesplezier, Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Coaching on the job in Almelo
Trots zijn ze in Almelo op het team hbo’ers in de VVE dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en geprofileerd. Toen de gemeente Almelo aan Sardes vroeg om een evaluatie uit te voeren van het onderwijsachterstandenbeleid en de voor- en vroegschool, wilde zij dat de hbo’ers daarin een belangrijke rol zouden vervullen. Gezamenlijk hebben de gemeente en Sardes ervoor gekozen om de hbo’ers op te leiden tot auditor. Gewapend met een kwaliteitskader en na training en coaching on the job van Sardes, heeft het team de huidige kwaliteit van een deel van de Almelose voor- en vroegscholen in kaart gebracht. De rapporten die zij op basis van hun bevindingen samen met Sardes hebben geschreven, dienen nu als uitgangspunt bij de coaching van pedagogisch medewerkers.
Lees meer >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertises uitgelicht
Gelijke kansen
Het is belangrijk dat onze samenleving kinderen en jongeren gelijke kansen biedt. Bijvoorbeeld door doelgroeppeuters vroegtijdig te laten deelnemen aan brede ontwikkelingsstimulering via VVE. Of door basisschoolkinderen met gelijke capaciteiten, maar uit verschillende sociaal-economische milieus, hetzelfde schooladvies voor voortgezet onderwijs te geven. Of door kinderen met een niet-Nederlandse taalachtergrond zonder belemmering te laten deelnemen aan intensieve taaltrajecten, zodat ze snel de Nederlandse taal onder de knie krijgen.We laten kansen lopen als niet alle kinderen en jongeren hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Dat kost de samenleving op termijn geld, veel geld. Sardes draagt graag bij aan het creëren van extra kansen, zodat alle kinderen zicht hebben op een succesvolle onderwijs- en arbeidsloopbaan.
Lees meer >
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer adviseur Maryse Nijhof over de lerende houding.

Voor veel kinderen is een stimulerende rijke omgeving waarin volwassenen hen helpen om een lerende houding te ontwikkelen helaas niet weggelegd. Zou dit het enthousiasme voor het leren dan voorgoed teniet doen? Ik geloof zelf van niet. Mijn onderwijstijd was verre van enthousiasmerend, maar ik heb altijd een enorme honger naar nieuwe kennis en ontwikkelingsmogelijkheden gehad. Op Curaçao waar ik mijn schooltijd doorliep, was het onbeschoft om vragen te stellen (je moest vooral stil zijn en luisteren) en volwassenen hadden altijd gelijk, ook als ze ongelijk hadden.
De sfeer in de klas was onveilig (op de meeste scholen werden kinderen in die tijd geslagen) en methoden en didactiek waren achterhaald. Maar juist de paar positieve leermomenten hebben mijn leergierigheid gevoed.Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
Twee publicaties over kindcentra
In veel gemeenten wordt nagedacht over de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC). Omdat onderwijs en opvang de primaire partners zijn van een IKC, is het voorstelbaar dat gemeenten zich afvragen wat hun rol hierin is. Sardes schreef twee handreikingen: het Handboek Kindcentra voor iedereen die van plan is om met een kindcentrum te beginnen, en speciaal voor gemeenten: De gemeente en integrale kindcentra.
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
FF taal leren
Het taalniveau van pedagogisch medewerkers moet de komende jaren omhoog: voor lezen en mondelinge taal naar niveau 3F en voor schrijven naar niveau 2F. De G37 gemeenten hebben hierover bestuursafspraken gemaakt. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat het taalniveau omhoog gaat? Met de 'blended' taaltraining FF Taal Leren lukt het! Lees meer.

Kenniscentrum begrijpend lezen van start
CED-Groep, Universiteit Leiden en Sardes werken samen in het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (KBL). In het KBL bundelen onderwijsspecialisten en onderzoekers de krachten om hun expertise ten goede te laten komen aan de praktijk van het onderwijs. Lees meer.

Taal100 erkend in het lerarenregister 
Taal100 is erkend door het lerarenregister. Dat betekent dat geregistreerde leraren hun scholingsuren voor Taal100 kunnen laten meetellen voor hun dossier. Dit wordt vanaf 2017 verplicht. Lees meer.

Kleine Kapitein Breda
Zelfsturing is de basis voor succes op school en in het latere leven. Daarom is het van belang dat je weet hoe je dit bij peuters en kleuters kunt stimuleren. Lees meer.
Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
Onderwijshuisvesting -plannen, herschikken en herbestemmen
2 november 2016

De nieuwe VMBO-conferentie
14 februari 2017

Het hele jaar door worden er TINK-trainingen gegeven. Klik hier voor data.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.