Klik hier voor de online versie
Mei 2016
Nieuwsbrief
Taal
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk voor schoolsucces, persoonlijke ontwikkeling en voor actieve deelname aan de maatschappij. Veel kinderen, jongeren en volwassenen kampen echter met een taalachterstand die hen belemmert zich optimaal te ontwikkelen. Sardes zet zich daarom al jaren in om ontwikkelkansen te bevorderen en om taalachterstanden te verkleinen. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de nieuwe Sardes Special: Taal leren in authentieke contexten, die half juni verschijnt. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag welke authentieke situaties geschikt zijn voor taalstimulering. Blijft de kracht van een drama-, gym- of aardrijkskundeles intact wanneer je tijdens die lessen ook werkt aan taalstimulering? En welke rol spelen authentieke situaties in de aanpak van laaggeletterdheid?

Ik wens u veel leesplezier, Herman van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
De Taalkrachtige gymleerkracht

Kun je de gymles verrijken door taalstimulering? Acht gymleerkrachten uit Den Haag, die hebben deelgenomen aan de pilot de Taalkrachtige gymleerkracht,  laten zien dat dit kan. Niet door ‘extra’ taallesjes tijdens de gymles die ten kosten kunnen gaan van het bewegen, maar door hun vak als uitgangspunt te nemen en taal volledig te integreren in de gymles. Zo verrijken zij hun instructie met meer en meer specifieke taal, bieden zij leerlingen nadrukkelijk nieuwe woorden aan, stellen zij leerlingen uitdagende vragen en zorgen zij voor nuttige, hoogwaardige interactie met leerlingen en tussen leerlingen onderling. Een gymleerkracht vertelt: “Door aandacht voor taal wordt mijn instructie beter en heb ik meer contact met leerlingen. Door de vragen die ik ze stel, denken ze daarnaast meer na over mijn vak!”
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Taal100

Op dit moment sluit een groot aantal Haagse scholen een Taal100-traject af. Met Taal100 ondersteunt Sardes hen bij het verbeteren van hun taalonderwijs. Taal100 is een werkwijze waarmee het gehele schoolteam gezamenlijk werkt aan de verbetering op een zelfgekozen taaldomein. Leerkrachten werken aan hun vaardigheden door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, pittige praktijkopdrachten uit te voeren en stevig met elkaar in discussie te gaan. Een van de leerkrachten krijgt gaandeweg de rol van Taal100-coach.
Lees meer >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
Sardes Special Taal leren in authentieke contexten

Regelmatig brengt Sardes een Special uit over een actueel thema. De artikelen in deze Special bieden inzicht wat een succesvolle aanpak vraagt van beleidsmakers, bestuurders en professionals op de werkvloer en hoe we meer kansen kunnen creëren voor die kinderen, leerlingen en laaggeletterde volwassenen die dat zeer nodig hebben. De Special verschijnt half juni.
Lees meer >
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
Een fonkeling

Het is donderdagmiddag. Leerlingen uit groep 7 van een Haagse basisschool zitten om een lange tafel aandachtig te lezen in een zelfgekozen krant of tijdschrift. Sommige kinderen hebben zich volledig afgesloten, anderen fluisteren zachtjes en wijzen elkaar op een artikel dat hun aandacht trekt. Ik glimlach bij het horen van de mooie interactie die tussen leerlingen ontstaat. Met een fonkeling in hun ogen spreken zij over Erdogan, Max Verstappen, de nieuwe iPhone en een humoristische strip uit de krant. Na vijf minuten grijpt de leerkracht de discussie die gaande is over Erdogan aan voor een groepsgesprek. “Heeft vrijheid van meningsuiting volgens jullie een grens?”
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Bijzondere leerstoel voor Prof. Dr. E.J.P.G. Denessen Per 1 juni 2016 zal de heer Prof. Dr. E.J.P.G. Denessen benoemd worden op de bijzondere leerstoel 'Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het Onderwijs’. De Stichting Sardes heeft deze leerstoel bij de Universiteit van Leiden gevestigd. In de volgende nieuwsbrief wordt  u hierover uitgebreider geïnformeerd.

Utrechtse aanpak voor- en vroegschoolse educatie werkt! Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de inzet op professionalisering van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot kwaliteitsverbetering heeft geleid. Kinderen die VVE-aanbod van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op de woordenschat en rekenen. Tussen 2012 en 2015 zijn 185 kinderen gevolgd. Door de pedagogisch medewerkers en leerkrachten gerichte feedback te geven op de manier. Lees meer

Pleidooi voor verbinding tussen Nederlands en de praktijk Maaike van Herwaarden is zaterdagochtend verkozen tot Beste leraar Nederlands 2016. Minister Bussemaker prijst de aanpak van Maaike: "Juist de verbinding van het vak Nederlands naar buiten toe, naar de samenleving en naar andere vakken, is indrukwekkend". Deze visie sluit aan bij de Sardes Special over Taal leren in authentieke contexten. Lees meer
Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
4 juli 2016 of 24 oktober 2016
Mediaopvoeding, ook een taak van de kinderopvang

21 september 2016
Masterclass Integraal Kindcentra

28 september 2016
Naar actief leren

Het hele jaar door worden er TINK-trainingen gegeven. Klik hier voor data.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.