Klik hier voor de online versie
April 2017
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Nederland heeft een lange traditie als het gaat om het bieden van gelijke kansen. Al sinds de jaren zeventig is er onafgebroken beleid gevoerd om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Het beleid is in de loop van de jaren vaak veranderd, de doelgroepen zijn regelmatig aangescherpt, maar de achterliggende gedachte is steeds gelijk gebleven: voor je schoolsucces zou het eigenlijk niet uit mogen maken welke achtergrond je hebt. Lees meer hierover in deze nieuwsbrief waarin u een voorproefje krijgt van de Sardes Special die deze maand verschijnt.

Veel lees plezier,
Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
Naar een samenhangend 
onderwijsachterstandenbeleid
Gemeenten voeren de regie over diverse beleidsterreinen en zien zich voor de taak gesteld om eenheid aan te brengen, zowel binnen het OAB als tussen OAB en andere beleidsterreinen. De verschillende landelijke en lokale regelingen leiden soms tot een lappendeken aan subsidies. Dan is het hoog tijd voor het ontwikkelen van een integrale visie. Hoe doe je dat en hoe voer je als gemeente de regie? In het artikel ‘Naar een samenhangend onderwijsachterstandenbeleid’ van Karin Hoogeveen in de nieuwe Sardes Special delen we de ervaringen die we opdeden in verschillende gemeenten.
Lees meer >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertise uitgelicht
Luisteren naar ouders
Gemeentelijk ouderbeleid maak je samen met ouders. Door in gesprek te gaan met ouders en daar samen met de uitvoerende partijen op te reflecteren, ontwikkel je authentiek ouderbeleid dat is afgestemd op de ouderpopulatie in deze gemeente. Het ligt zo voor de hand, maar doe het maar eens! Heleen Versteegen presenteert in de Sardes Special 'Nieuwe ronde, gelijke kansen' vier stappen die gemeenten kunnen doorlopen om een gedegen en gedragen gemeentelijk ouderbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
Lees meer >
Expertise uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
Met dank aan hoofdmeesters en grootouders
Voor mijn vier grootouders, geboren in het begin van de 20ste eeuw, was het niet vanzelfsprekend om na de lagere school door te leren. Met goed presteren en intelligentie had dat weinig te maken; je achtergrond bepaalde of je rond je 12e moest gaan werken of op school bleef. Mijn vader mocht in tegenstelling tot de meeste van zijn oudere broers en zussen naar de HBS. De hoofdmeester van de lagere school wist zijn ouders daarvan te overtuigen. Wat hielp was dat hij de schoolboeken gratis uit het ‘boekenfonds voor minderbedeelden’ kreeg. Op voorwaarde dat hij gemiddeld tenminste een 7 haalde (!).
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicaties uitgelicht
Sardes Special nr 20 Nieuwe ronde, gelijke kansen
Deze Sardes Special biedt gemeenten handvatten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 2018, na te denken over opgaven, kansen en mogelijkheden op het gebied van onderwijskansen, zodat zij begin 2018 helemaal in de startblokken staan en daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de kansen van kinderen in de gemeente.

De waarde van het onderwijskansenbeleid
Nederland heeft een rijke traditie op het gebied van het bieden van geijke kansen aan kinderen in ongelijke situaties. IJsbrand Jepma legt in dit boekje uit wat de grote waarde is van het onderwijskansenbeleid.

Aankondiging: jubileumpublicatie
In mei verschijnt onze jubileumpublicatie over onderwijsachterstandenbeleid 'Kansen bieden in plaats van uitsluiten'. In deze publicatie leest u de visie van verschillende deskundigen op dit thema. De publicatie wordt gepresenteerd tijdens de bijeenkomst 'Kansen bieden in plaats van uitsluiten' op 18 mei.
Lees meer >
Publicaties uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Vluchtelingenpeuters en hun ouders
Vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, hebben de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Met steun van het Kinderopvangfonds zetten zij zich in om kinderopvang en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van educatieve opvang en ondersteuning aan vluchtelingenpeuters en hun ouders (zowel met als zonder status). Lees meer.

Platform Zorgend ouderschap
Om de rol van alle opvoeders te versterken hebben we het Platform Zorgend Ouderschap opgericht. Hieraan nemen vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties voor kinderen van 0 tot 6 jaar deel. Samen met het Platform initiëren we activiteiten die bijdragen aan het betrekken van de hele omgeving van een kind. Deze monden uit in een brede publiekscampagne en het digitale magazine ZO! Lees meer.

Quickscan mannelijke opvoeders
We vinden het steeds gewoner dat zowel vrouwen als mannen actief betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Ook organisaties worden zich er steeds meer bewust van dat mannen ook voor kinderen zorgen. Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van mannen die kinderen opvoeden, willen we graag inzicht krijgen in hun ervaringen met organisaties rond hun kind.  Ben jij een man en voed jij kinderen op? Dan willen we je vragen om onze quicskcan mannelijke opvoeders in te vullen. Dit kost ongeveer 5 minuten. De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://sardes.datacoll.net/begpnkdzud?l=nl
Kort nieuws
decoratie pijl voor titel Agenda
Het IKC in één dag
18 april 2017

Symposium Kansen bieden in plaats van uitsluiten
18 mei 2017

Innovatie in kwaliteit - de kansen van het IKK
6 juni 2017

Gelijke kansenbeleid voor gemeenten
13 juni 2017

Oratie Denessen
Verantwoord omgaan met verschillen - Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs

Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Leiden (meer informatie volgt op www.sardes.nl)
26 juni 2017

Strategiebepaling (mede) op basis van big data
14 september 2017

Klik hier voor het complete overzicht.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.