Klik hier voor de online versie
Mei 2017
Nieuwsbrief
Sterk in Taal
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel Welkom
Een goede taalvaardigheid helpt kinderen in hun ontwikkeling, op school en daarbuiten. Sardes richt zich van meet af aan op de verbetering van het taalonderwijs, en brengt daarom graag weer een nieuwsbrief uit over dit thema. Deze keer staan de Taalscan en de 3F opfriscursus centraal en stellen we één van onze nieuwe collega’s aan u voor. En heeft u ons jubileumboek al gelezen? Afgelopen maand brachten wij een mooie publicatie uit over Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Verschillende deskundigen beschrijven elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise op welke manier verschillen ontstaan en welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn.

Veel leesplezier,
Hermann van Holt
Welkom
decoratie pijl voor titel Project uitgelicht
3F Opfriscursus
Na de grote en middelgrote gemeenten gaan nu de kleine gemeenten aan de slag met de 3F taaltoets voor VVE-medewerkers. Best een pittig traject, er hangt immers veel van af. “Dat kan best heftig zijn”, aldus een deelnemer. In de opfriscursus leren pedagogisch medewerkers wat er van hen wordt verwacht en hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op de taaltoets 3F. Daarnaast is er tijd om eventuele onzekerheden te bespreken en onduidelijkheden op te helderen. Verder bevatten de bijeenkomsten een aantal ‘echte’ taaloefeningen. In overleg met de toetsaanbieder kunnen we een specifiek op de taaltoets gericht programma samenstellen.
Lees meer >
Project uitgelicht
decoratie pijl voor titel Expertises uitgelicht
De Taalscan
De Taalscan is een korte krachtige taalanalyse van een school. In korte tijd brengen taalexperts van Sardes de stand van zaken in het taalonderwijs in kaart. De Taalscan begint met een analyse van taalplannen en toetsresultaten en wordt gevolgd door een intakegesprek met de directeur, de ib'er en de taalcoördinator. Taalexperts van Sardes bezoeken vervolgens op één dag (alle) groepen 1 tot en met 8, voeren gesprekken met leerkrachten, geven tips voor de lespraktijk en geven een eerste terugkoppeling aan de schoolleiding. Binnen twee weken volgt een beknopt verslag met een advies voor de versterking van het taalbeleid en taalonderwijs, met concrete vervolgacties.

Lees meer >
Expertises uitgelicht
decoratie pijl voor titel Collega uitgelicht
Een taal leer je nooit 'zomaar' even
In deze rubriek stellen we een collega aan u voor. Deze keer adviseur en trainer Jan Maarse.
“Op mijn 17e heb ik een jaar op school gezeten in Quebec, Franstalig Canada. De eerste les op mijn nieuwe school was sport. Ik weet nog dat ik erg schrok van het feit dat ik geen woord begreep van het Frans met Canadees accent. Springen, lopen of rennen, wat moest ik nu precies doen? Naarmate de weken verstreken stak ik weliswaar steeds meer op van het vreemde Frans-Canadese taaltje, maar ingewikkeld zou het dat jaar blijven. Niet eerder was ik me zo bewust geweest van het belang van taal en hoe moeilijk het eigenlijk is om een nieuwe taal te moeten leren; zeker op een niveau waarop je mee kunt doen op school. Die ervaring heeft me in mijn latere werkzaamheden altijd geholpen met de bewustwording dat je een taal nooit ‘zomaar’ even leert; het is een ingewikkeld mechanisme dat van veel verschillende achterliggende processen afhankelijk is.”  
Lees meer >
Collega uitgelicht
decoratie pijl voor titel Publicatie uitgelicht
Jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten 
In het kader van haar 25-jarig jubileum geeft Sardes een boek uit met actuele wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen met bijdragen van o.a. Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en Eddie Denessen. Zij en vele andere beschrijven elk vanuit hun eigen expertise op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. Specifieke aspecten komen naar voren, zoals taalstimulering, ouderbetrokkenheid, voor- en vroegschoolse educatie en de overgang van voorschools naar school en overgangen tussen de verschillende onderwijstypen die met name voor kinderen uit achterstandssituaties kwetsbare momenten vormen.
Bestel het boek >
Publicatie uitgelicht
decoratie pijl voor titel Kort nieuws
Aandacht voor meertaligheid
Het lectorateninitiatief ‘professionalisering taalonderwijs nieuwkomers’, o.a. bestaande uit dr. Maaike Hajer en dr. Ada van Dalen, publiceerde in maart j.l. 'Ruimte voor nieuwe talenten’. Een handreiking met goede voorbeelden van taalonderwijs aan nieuwkomers èn een oproep om ruimte te maken voor de moedertaal. Deze wetenschappelijk onderbouwde oproep wordt steeds (weer) meer gehoord.Sinds september 2016 is Sardes betrokken bij het internationale project Multilingual early childhood education and care for young refugee children (Erasmus+). Doel van dit project is om het beleid en de praktijk van de voorschoolse opvang van en het onderwijs aan jonge asielzoekerskinderen te verbeteren. Aandacht voor meertaligheid speelt in dit project een belangrijke rol. Voor meer informatie over Erasmus+ en/of over de inzet van Sardes op meertaligheid, kunt u contact opnemen met onze collega Jeroen Aarssen.

Taal in het VO
Niet alleen in het primair onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs kan taal voor leerlingen een uitdaging zijn, bijvoorbeeld omdat Nederlands niet hun eerste taal is of omdat ze (te) weinig lezen. De school kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de taalbeheersing van leerlingen. Door een rijke taalomgeving te creëren kunnen scholen zich profileren op taal. Maar hoe ziet zo’n taalrijke omgeving eruit? Sardes helpt scholen voor voortgezet onderwijs om hun taalonderwijs te evalueren en te ontwikkelen, dat doen we graag samen met docenten. 
Wat voor beeld hebben zij van de taalachterstanden van hun leerlingen. Bent u docent en geeft u les op een VO-school, ongeacht welk type, dan zijn we benieuwd hoe u hiertegen aan kijkt en nodigen wij u uit om een korte vragenlijst in te vullen. Lees meer

Ouderbetrokkenheid in het brein
Sardes heeft samen met Breinwerk workshops voor ouders ontwikkeld. Op basis van kennis over het brein krijgen ouders tips over de manier waarop ze hun kinderen kunnen helpen met leren. Met deze workshops kunnen scholen praktisch aan de slag met ouderbetrokkenheid. Download hier de folder.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Melisse.


decoratie pijl voor titel Agenda
14 september 2017
Strategiebepaling (mede) op basis van big data

4 oktober 2017
Acadinbijeenkomst

10 oktober 2017
Het IKC in één dag 

12 oktober 2017
Alle onderwijsmodellen in één dag

2 november 2017
De gemeente en het IKC

15 november 2017
Gelijke kansen beleid voor gemeenten

24 november 2017
De nieuwe IKC conferentie

14 december 2017
Discovering the future of Education

5 februari 2018
De nieuwe vmbo-conferentie

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.