Klik hier voor de online versie
Mei 2018
Bovenbestuurlijk Samenwerken
logo van Sardes
decoratie pijl voor titel In deze themamail
  • Bovenbestuurlijke samenwerking...
    • ... in Amsterdam
    • ... in Rotterdam
    • ... in Breda
  • Aankondiging volgende nieuwsbrief
  • Uitnodiging bijeenkomst "Gelijke Kansen voor iedereen!", met prof. E. Denessen
In deze themamail
decoratie pijl voor titel Bovenbestuurlijke samenwerking
De jaarlijkse rapportage van de Inspectie van Onderwijs “De staat van het Onderwijs”, verschenen in april 2018 zorgde voor flinke opschudding. Thema’s ter verbetering  zijn verbonden aan drie waarnemingen:

1. “ De prestaties in het funderend (po en vo) onderwijs dalen gestaag.

2. Daarnaast dreigen ongelijke kansen en grote schoolverschillen te worden versterkt door toenemende  sociaal-economische segregatie.

3. De manier waarop het onderwijs en de overheden (lokaal en landelijk) gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvoldoende om deze trends te keren. Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid.”

Deels zijn oplossingen voor de geconstateerde problemen binnen het eigen bestuur te vinden, deels niet. Voor school- en bestuuroverstijgende problemen is de oplossing alleen bovenbestuurlijk te bereiken, dikwijls mét inbreng van uit de overheid. In Amsterdam of Rotterdam-Zuid en ook in Breda heeft men elkaar opgezocht om samen meer te bereiken. In deze themamail geven we een schets van hoe die verschillende samenwerkingen eruit zien.

Sardes toont deze strategische samenwerkingen als voorbeelden van mogelijke uitkomsten van strategische ontwikkelingen in andere gemeenten. Sardes staat u graag bij met uw verkenning naar mogelijkheden.
decoratie pijl voor titel Amsterdamse agenda voor voortgezet onderwijs
Het Amsterdamse vo heeft 70 locaties die onder 23 verschillende bestuurlijke organisaties vallen. Om de maatschappelijke betekenis van de scholen te verstevigen hebben de leden van de vereniging OSVO (het Overleg van Schoolbesturen in het Voortgezet Onderwijs) de “Amsterdamse agenda voor vo” bepaald. Prioriteiten zijn  bepaald voor 5 strategische thema’s in het vo - onderwijs van Amsterdam.

Deze thema’s zijn:
- Krimp & Groei
- Opstroom & Afstroom
- Segregatie & Kansengelijkheid
- Aandacht voor VMBO Basis en Kader
- Samenwerking met ouders en arbeidsmarkt

Dit is de eerste gezamenlijke onderwijsagenda van het OSVO.  Amsterdam staat nog aan het begin van deze operatie. Alle besturen doen mee, er is een uitvoeringsbureau opgericht, met inbreng vanuit de besturen en de gemeente en een begroting voor gemeenschappelijke projecten is voorbereid.
decoratie pijl voor titel Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid
Met de ondertekening van het “Convenant vo Rotterdam Zuid” legden bestuurders van de drie grote Rotterdamse scholenstichtingen BOOR, LMC-VO en CVO zich met de gemeente Rotterdam vast op een herontwerp van het voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid. Gezamenlijk legden de bestuurders vast dat zij verantwoordelijkheid willen nemen voor het oplossen van een aantal maatschappelijk ongewenste  situaties in Rotterdam Zuid. Momenteel  kiezen leerlingen uit Rotterdam Zuid vo-scholen buiten de wijk. Er is onvoldoende aantrekkelijk en te weinig voortgezet onderwijsaanbod voor de leerlingen.

De gemeente en de bestuurders kiezen er nu samen voor om scholen te creeëren met een ijzersterk profiel. Het convenant verwoordt het als volgt: “Sterke scholen, met een duurzame toekomst, die financieel rendabel zijn, moeten helpen leerlingen van Zuid vast te houden en de onderwijsresultaten te verbeteren.” Op deze manier willen gemeente en besturen samen de segregatie en kansenongelijkheid tegen gaan. Deze besturen stappen over oude grenzen heen, leggen onderlinge concurrentiemotieven terzijde en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het herontwerp van een groot deel van het voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid.

Samen hebben hebben zij een plan hebben opgesteld voor een gevarieerd, solide en toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid. Met een flink aantal gedetailleerde afspraken over vestiging, herhuisvesting en opheffing van scholen in het gebied zijn zij overeengekomen dit plan voortvarend verder uit te werken en de voortgang te monitoren onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarin gemandateerde vertegenwoordigers zitting hebben.
decoratie pijl voor titel Building Breda, op weg naar excellente onderwijsstad
In 2007 reeds hebben negen scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente Breda afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied onderwijshuisvesting en onderwijsvernieuwing. De opdracht was om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren, om een drempelloze verbinding tussen VMBO en MBO te realiseren en om te zorgen voor een sluitende zorgstructuur. De scholen binnen het avo wilden tot een sterkere profilering komen. Samen wilden zij daartoe initiatieven ontwikkelen, gefaciliteerd en gecoördineerd door een samenwerkingsverband. Deze afspraken werden vastgelegd in een Masterplan. Het plan, Ruimte voor Samen Scholen, heeft de weg geopend naar een coöperatie voor onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs in Breda. Om de doelen van dit Masterplan te kunnen realiseren, is de coöperatieve vereniging Building Breda opgericht. Deze bestaat nu 10 jaar.

Het bevoegd gezag  van CVO  West-Brabant, SKVOB en ROC West-Brabant vormen samen het bestuur van Building Breda. Binnen Building Breda zijn afspraken gemaakt voor het verzorgen van het onderwijs. Zij maken de inhoudelijke keuzes waar alle scholen achter staan duidelijk en deze bevatten een vertaling naar een 10-jarig strategisch huisvestingsplan om de doelstellingen van het Masterplan te kunnen verwezenlijken. De coöperatie is eigenaar van alle gebouwen en de daarbij behorende terreinen. Met de gemeente Breda zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse subsidie en bijbehorende voorwaarden.

In 2018 is het huisvestingsplan gerealiseerd. Breda is trots op de manier waarop de ambities van Building Breda zijn vervuld. Building Breda blijft het samenwerkingsverband dat zich sterk maakt om van Breda een excellente onderwijsstad te maken.
decoratie pijl voor titel Volgende keer....
... van po naar vo

Nederland kenmerkt zich door de jonge leeftijd waarop leerlingen kiezen voor het voortgezet onderwijs. Dat doet men in andere landen heel anders. Wat zijn daar de gevolgen van?  We gaan kort in op internationaal onderzoek en brengen naar voren hoe men op sommige plaatsen in Nederland probeert de sprong van po naar vo te vergemakkelijken.
decoratie pijl voor titel Bijeenkomst
Gelijke Kansen voor iedereen! Talenten ontdekken en ontwikkelen!
19 juni 2018

Gelijke Kansen voor iedereen! Talenten ontdekken en ontwikkelen! We roepen het allemaal en hebben grote verwachtingen van het onderwijs.Op 12-jarige leeftijd krijgen leerlingen een schooladvies en kiezen een schooltype. Internationaal onderzoek laat zien dat deze vroege selectie ongelijkheid bevordert. Een tienercollege waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat, kan een manier zijn om de vroege selectie uit te stellen. Draagt deze keuze bij aan meer gelijke kansen? Kan je ieders talent ontwikkelen en tegelijkertijd gelijke kansen bieden?

Klik hier als u belangstelling heeft.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Wij willen de ontwikkelings­kansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes heeft geen winstoogmerk: wij investeren in innoverende onderwijsprojecten.

logo van Sardes
foto van een vrouw met een kind
leeg plaatje
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ  Utrecht

(030) 232 62 00   symbool van telefoon
secretariaat@sardes.nl   symbool van e-mail
www.sardes.nl   symbool van internet
@SardesUtrecht   symbool van twitter
facebook.com/sardesBV   symbool van facebook
logo van cedeo-erkenning

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden met Sardes heeft samengewerkt of interesse heeft getoond in ons werk. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.