8 vragen over de NPOnderwijs Schoolscan

1. Waarom een schoolscan?

Binnen het NPOnderwijs wordt van scholen gevraagd om:

• met een scan in kaart te brengen welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en de school. 
• op basis van de scan een keuze te maken uit een door OCW opgesteld menu met te nemen maatregelen.
•  een schoolprogramma (plan van aanpak) op te stellen voor de schooljaren 21/22 en 22/23 (voor start nieuwe schooljaar).


De schoolscan van Sardes is hierbij een hulpmiddel. Dit is een digitaal analyse instrument/tool waarmee de school snel en inzichtelijk vertraging, kansen en knelpunten op de eigen school in kaart brengt. 

2. Hoe ziet de schoolscan eruit?

De scan is een digitale vragenlijst, met vragen en stellingen die snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. De scan wordt ingevuld door de directeur/schoolleider, bij voorkeur samen met de IB’er, en eventueel na bespreking met het team. 

Het door scholen in te vullen deel van de scan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Achtergrondgegevens van de school
 2. Onderwijs in coronatijd
 3. Zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
  • • Taal en rekenen
  • • Andere leer- en ontwikkelingsgebieden
  • • Risicogroepen
 4. Huidige praktijk en extra behoeften
  • • Gelijke onderwijskansen in de school
  • • Methoden, programma’s en interventies
  • • Ontwikkelthema’s voor de school
 5. Zicht op de uitdagingen
  • • Draagkracht van de leerlingen, ouders, teamleden en directie, personele, fysieke en financiële capaciteit


3. Wat brengt de scan in kaart?

Scholen ontvangen een persoonlijk rapport met een overzichtelijke terugkoppeling van de resultaten. Het rapport laat op gestructureerde wijze zien waar de behoefte in begeleiding en ondersteuning zit bij leerlingen, leerkrachten en de school. De scan is daarmee een handig hulpmiddel bij het schrijven van het schoolprogramma: het geeft richting en onderbouwing bij het maken van keuzes rondom de inzet van NPO-middelen. 


4. Wat zijn de kosten?

De scan kost €500 excl. BTW per deelnemende school. Voor schoolbesturen/gemeenten is het overkoepelend rapport gratis. 


5. Wat is de toegevoegde waarde van de scan voor scholen?

De scan helpt scholen om op gestructureerde wijze over een aantal belangrijke thema’s na te denken die ertoe doen bij het ontwikkelen van een schoolprogramma. De scan zet aan tot nadenken over het wie, wat, hoe en waarom.6. Wat levert de scan schoolbesturen en/of gemeenten op?

De schoolscan is een handig hulpmiddel voor schoolbesturen en gemeenten: de resultaten van de verschillende scholen worden bij elkaar gebracht in één overzichtelijk rapport en geven zo een overkoepelend beeld over de stand van zaken op de verschillende scholen. Op deze manier brengen we gezamenlijke aandachtspunten en ondersteuningsbehoeften naar boven.7. Wat is goed om te weten?

De scan is nadrukkelijk een zelfscan: scholen kiezen zelf wat ze rapporteren. Hier is geen externe controle op. Het is dan ook een hulpinstrument, geen controle-instrument. 8. Aan welke tijdslijnen moeten we denken?

De schoolscan is per direct beschikbaar. Scholen ontvangen binnen vijf werkdagen een persoonlijk rapport. Het schoolbestuurlijk/gemeentelijk rapport komt kort nadat alle scholen de vragenlijst hebben ingevuld beschikbaar.

 

Meer weten?