Evaluatie nieuwkomersonderwijs Amsterdam

In het najaar van 2019 heeft Sardes op verzoek van de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het nieuwkomersonderwijs in Amsterdam. Dit onderzoek moest antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: Hoe ervaren betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs in Amsterdam de huidige praktijk en het huidige beleid? Wat gaat goed en wat kan beter?

Leeswijzer
In deze rapportage geven we een presentatie van de uitkomsten van het onderzoek. Het rapport start met de verantwoording van de onderzoeksaanpak. Daarna volgt een hoofdstuk met samenvattende conclusies en aanbevelingen. In de hoofdstukken daarna bespreken we per thema de uitkomsten van de interviews.

Recente publicaties van Sardes