Inspirerende voorbeelden Muziek-Taal combinaties in het primair onderwijs

Deze rapportage laat zien hoe combinaties van muziek en taal vorm krijgen in het basisonderwijs op vier scholen in Nederland en één in Vlaanderen. Ook wordt beschreven hoe lerarenopleidingen (twee in Nederland en één in Vlaanderen) taal en muziek combineren in hun onderwijs. Scholen blijken vanuit verschillende motieven (bijvoorbeeld achterstandenbestrijding, taalondersteuning, talentstimulering) te kiezen voor taal-muziekcombinaties en die motieven vertalen zich in uiteenlopende praktijken, waarbij soms taal de overhand heeft, soms muziek en een enkele keer taal en muziek evenveel gewicht krijgen. Ook verschillen scholen sterk in de mate waarin taal-muziekcombinaties in het onderwijsprogramma geïntegreerd en in het beleid geborgd zijn. Over een ding is men het unaniem eens: taal en muziek combineren vereist lef bij scholen om buiten de gebaande paden te treden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LKCA en De Taalunie.

Bij het rapport is videomateriaal beschikbaar:

 

 

Lees ook