Leertijdverlenging

Kinderen die een risico lopen op onderwijsachterstand zijn gebaat bij meer onderwijstijd. Met leertijdverlenging kan de school de leerresultaten verbeteren, de ontwikkeling van de leerlingen verrijken en compenseren voor wat zij thuis aan cognitieve ondersteuning missen.

 

 

Een goede start voor iedere leerling

Sommige leerlingen hebben niet genoeg aan de reguliere onderwijstijd om een goede start te maken in de maatschappij. De landelijke overheid, gemeenten, scholen en leerkrachten merken dat deze kinderen verder komen als zij meer leertijd krijgen. Leertijdverlenging biedt leerlingen extra tijd voor activiteiten waar zij van huis uit niet of weinig mee in aanraking komen.Denk bijvoorbeeld aan kunst en cultuur, sport, techniek, taal en rekenen.

Doelen leertijdverlenging

Deze extra leertijd dient verschillende doelen, waaronder:

  • Het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden
  • Ervoor zorgen dat leerlingen op hogere onderwijsniveaus uitstromen
  • Het ondersteunen van sociale vaardigheden en/of zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Het ontwikkelen van een onderzoekende, kritische houding bij leerlingen

Sardes adviseert en begeleidt scholen bij de inhoudelijke invulling en implementatie van leertijdverlenging.

Ontwikkeling en implementatie

Sardes ontwikkelde in nauwe samenwerking met de gemeenten en schoolbesturen verschillende concepten voor leertijdverlenging, zoals de Brede School Academie, het Leerkansenprofiel en het Dordts Leerprogramma. Wij weten wat werkt op basis van onderzoeksliteratuur en praktijkervaringen en adviseren graag over een effectieve manier van leertijdverlenging.

Procesbegeleiding

Als het concept is vastgesteld, begint het echte werk. Een langdurig proces. In nauwe samenwerking met de scholen die de leertijdverlenging invoeren, begeleidt Sardes de implementatie. Samen lossen we inhoudelijke en praktische vraagstukken op en bepalen we wat past bij een school. Dat doen we door middel van intervisie, coaching en het delen van kennis en ervaringen.

Verbeteren en verankeren

Het Taalkwaliteitssysteem (TKS) is een instrument dat Sardes ontwikkeld heeft om scholen te helpen de taalkwaliteit in de extra leertijd te verbeteren en te verankeren. Naast informatie over een goed taalaanbod, het uitlokken van taalproductie en feedback in alle lessen, bevat het instrument kijkwijzers die scholen zelf kunnen gebruiken bij de coaching van leerkrachten en vakdocenten.

Publicaties over dit thema: