Kwaliteit kinderopvang

De kinderopvang kan het verschil maken in de ontwikkeling van jonge kinderen, mits de kwaliteit van hoog niveau is. Sardes gelooft dat voor de ontwikkelingskansen van doelgroepkinderen de educatieve kwaliteit de sleutel tot succes is. Wij werken graag samen met ambitieuze gemeenten en kinderopvangorganisaties die de kwaliteit van de kinderopvang willen verdiepen, verbreden én borgen.

 

Educatieve kwaliteit

Alles in wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat hoge educatieve kwaliteit samenhangt met positieve kindontwikkeling. Vooral goed opgeleide pedagogisch professionals, die met effectieve vormen van coaching worden bijgestaan, zijn in staat om hoge educatieve kwaliteit op de groepen te bieden. Dit houdt in dat zij kinderen gerichte feedback geven en hun cognitieve en taalontwikkeling stimuleren, door een rijke speel- en leeromgeving met interessante activiteiten te bieden.
 
Sardes ondersteunt en begeleidt gemeenten en kinderopvangorganisaties die de educatieve kwaliteit een boost willen geven. We dragen zo bij aan het optimaliseren van de ontwikkelkansen voor doelgroepkinderen.

 

De kern van kwaliteitsvolle kinderopvang

De kwaliteit van kinderopvang bevorder je door:

  1. uitdagende en gevarieerde doelen voor de (ontluikende) Nederlandse taalontwikkeling, reken-/denkontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling en psychomotorische ontwikkeling;
  2. uitnodigende en kennisrijke leerinhouden (woorden, concepten, handelingen, strategieën e.d.);
  3. een mix van ontwikkelingsgerichte speelleeractiviteiten vanuit kinderen en pedagogisch professionals;
  4. en hoogontwikkelde competenties (kennis, vaardigheden en houding) van pedagogisch professionals.

 

Onderzoek naar kwaliteit

Sardes brengt op verschillende manieren de kwaliteit van de kinderopvang in beeld. Zo voeren we samen met de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van SZW tussen 2017 t/m 2025 de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uit. In opdracht van gemeenten en kinderopvangorganisaties doen we vve-kwaliteitsmetingen op locatie.
 

Kwaliteit en beleid

Sardes helpt gemeenten en kinderopvangorganisaties om hun grip op de kwaliteit te vergroten door het ontwikkelen en borgen van eigentijds en doeltreffend beleid. Denk aan het opstellen van een gemeentelijk kwaliteitskader voorschoolse educatie, het schrijven van een pedagogisch beleidsplan of het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatiestrategie.
 

Professionaliseringsactiviteiten

Via de scholing van pedagogisch professionals, pedagogisch beleidsmedewerkers en/of coaches biedt Sardes flexibele en op-maat-gesneden ontwikkeltrajecten waarmee kinderopvangorganisaties de educatieve kwaliteit voor hun kinderen kunnen verhogen. Hierbij worden diverse didactische werk- en oefenvormen toegepast, die de professionals kunnen gebruiken in de alledaagse uitvoeringspraktijk. Van coaching, ‘learning-by-doing’, leren van en met elkaar, collegiale consultatie, inter- en supervisie tot actiegericht praktijkonderzoek.

Meer over professionalisering opent in nieuw tabblad

 

Opdrachtgevers vertellen

Gemeente Landgraaf gebruikt evaluatieonderzoek Sardes voor het herijken van haar vve-beleid

Lees meer

Sardes monitort Samen van Start: van samenwerking tot kindontwikkeling

Lees meer
Samen-van-Start-praatplaat-SCIO

Sardes onderzoekt inzet en impact pedagogische coaching voor Humankind

Lees meer

Gezamenlijke vve-monitor biedt 11 gemeenten verdiepend inzicht in vve-beleid

Lees meer

Stichting Peuterwerk zet koers naar de toekomst

Lees meer

In de praktijk


Impact van voorschoolse educatie
Een overzicht van (inter)nationaal onderzoek laat zien dat voorschoolse educatie van hoge kwaliteit wereldwijd wordt gezien als een van de meest effectieve onderwijsinterventies. Wat is het, voor wie, en welke doelen worden er mee gerealiseerd? Daarover schrijven IJsbrand Jepma en Karin Vander Heyden.


Coaching met effect
Niet alle vormen van coaching zijn even effectief. Er blijven kansen liggen voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei van pedagogisch professionals. De pedagogisch beleidsmedewerker of coach kan hier een grote rol in spelen, als de coaching op een effectieve manier ingevuld wordt.

Publicaties over dit thema: