Passende kinderopvang

Ondanks mooie lokale initiatieven, lukt het niet altijd om alle kinderen met ondersteuningsbehoeften een passend aanbod te bieden. Vanwege het ontbreken van een landelijk stelsel, staat elke gemeente zelf voor de opdracht om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit vraagt maatwerk, goede samenwerking met partners en passende financiering.

 

Dit vraagstuk speelt zich af op het snijvlak van kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Sardes kent deze beleidsterreinen goed. Wij kunnen ons goed verplaatsen in de perspectieven en belangen van alle partners die betrokken zijn bij de realisatie van passende kinderopvang.

Onze aanpak

We analyseren de lokale behoefte aan passende kinderopvang door in gesprek te gaan met alle partners en ouders. Hiermee krijgen wij een goed beeld en vertalen dit naar een advies, bijvoorbeeld in de vorm van scenario’s. Ons advies richt zich zowel op de inhoud, vorm als strategische kant van passende opvang: Welke vormen van passende kinderopvang zijn mogelijk, welke wet- en regelgeving is van toepassing, welke financieringsmogelijkheden zijn er en hoe kan optimaal samengewerkt worden? Met ons advies willen we de lokale partners informeren en inspireren om samen aan de slag te gaan om passende kinderopvang mogelijk te maken.

Een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in Groningen

‘Kinderopvang moet een basisvoorziening voor alle kinderen zijn, ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften’, vindt de gemeente Groningen. Daarom vroeg zij Sardes om de mogelijkheden voor een passend naschools opvangaanbod te onderzoeken en scenario’s uit te werken.

Lees hoe Sardes de gemeente Groningen heeft ondersteund om te komen tot een passend naschools opvangaanbod voor alle kinderen in deze gemeente.

Onze publicaties over dit thema: