Sardes leerstoelen

Om beleid, praktijk en wetenschap te verbinden werkt Sardes graag samen met universiteiten. De bijzondere en structurele relatie met de Leidse Universiteit en de Universiteit Maastricht stelt ons in staat om de inbreng van onderzoek en theorievorming in het werk van Sardes te versterken.

Leerstoel Health, Education and Work – Mark Levels

Mark Levels is hoogleraar Health Education and Work aan de Universiteit Maastricht. Deze leerstoel is gericht op gezondheid en vitaliteit. Levels doet onderzoek naar de relatie gezondheid-SES-onderwijsuitkomsten-arbeidsmarktinzetbaarheid. Dit onderzoek kan een substantiële bijdrage leveren aan:

  • het streven naar gelijke talenten-gelijke kansen in het onderwijs;
  • een vermindering van ongezond en risicovol gedrag en daarmee samenhangende verbeterde preventie van gezondheidsproblemen;
  • een verlaging van gezondheid gerelateerde arbeidsmarktproblematiek op de lange termijn.

De leerstoel brengt in kaart of en in hoeverre met gericht preventiebeleid kan worden voorkomen dat kinderen die kampen met aan gezondheid gerelateerde problematiek door deze problematiek een onsuccesvolle onderwijsloopbaan doormaken. De leerstoelhouder beantwoordt de vraag in welke mate de onderwijsuitkomsten en het daarmee samenhangende geestelijke en lichamelijke welbevinden van leerlingen worden voorspeld door de interactie van hun gezondheid, overige persoonlijke kenmerken, hun sociale omgeving, hun woonomgeving, hun klas en school.

 

 

 

Leerstoel Sociaal-Culturele Achtergronden – Eddie Denessen

Eddie Denessen bekleedde van 2016 tot september 2023 de Leerstoel Sociaal-Culturele Achtergronden aan de Universiteit Leiden.

De Sardes-leerstoel is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden. Denessen doet onderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs, sociaal-culturele verschillen in opvattingen over onderwijs, ouderbetrokkenheid, communicatie tussen leraren en ouders en houdingen van leraren ten aanzien van diverse groepen leerlingen.

Die effecten worden bestudeerd in het kader van actuele discussies, zoals:

  • de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren en talentoptimalisatie;
  • opbrengstgericht werken;
  • selectie en differentiatie in de klas;
  • passend onderwijs;
  • en cultureel-etnische diversiteit in het onderwijs.

Scholen en leraren moeten weloverwogen en onbevooroordeelde keuzes maken hoe zij aandacht geven aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij de sociaal-maatschappelijke doelen van het onderwijs in de gaten houden. De rol van de leraar zal daarom in het onderzoek van Denessen een belangrijke plek innemen.

Momenteel zijn we druk bezig met een continuering van deze leerstoel bij de Universiteit Leiden.

 

 

 

Leerstoel Positive Health at Work – Tim Huijts

De Universiteit Maastricht heeft prof. dr. Tim Huijts per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Positive Health at Work, een leerstoel van het CAOP. Deze leerstoel richt zich op positieve gezondheid in de context van werk en leren.

Overheden, werkgevers, verzekeraars en andere belanghebbenden vragen zich steeds vaker af: in hoeverre kan positieve gezondheid gebruikt worden op de werkvloer om het vermogen tot aanpassing en de eigen regie van werknemers te versterken? Het doel van de leerstoel Positive Health at Work is om hier meer inzicht in te bieden. Dat gebeurt door middel van nieuw empirisch onderzoek naar de relatie tussen positieve gezondheid en werkgerelateerde aspecten, zoals arbeidsmarktparticipatie, baantevredenheid, duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerstoel bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de conceptualisering en meting van positieve gezondheid.

Om deze doelen te bereiken, zal Tim Huijts samenwerken met een brede groep belanghebbenden uit beleid, praktijk en wetenschap, zoals het Instituut voor Positieve Gezondheid, Alles is Gezondheid (Sardes), en het onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid.