Privacybeleid

Bij Sardes staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel hiervan is een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG. Hoe we daar zorg voor dragen delen we in dit privacy statement.

Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens, deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in gevallen waarin toestemming de persoon is vereist;
  • we gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • een ieders recht respecteren om zijn/haar persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat uiteraard. U vindt onze contactgegevens hier.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Sardes verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij het bezoek aan onze website:
• IP-adres

Bij het gebruik maken van onze webshop (bestellen uitgaves, aanmelden bijeenkomsten):
• Voor- en achternaam
• Organisatie
• Adresgegevens (zakelijk, dan wel privé)
• Telefoonnummer (zakelijk, dan wel privé)
• E-mailadres (zakelijk, dan wel privé)
• IP-adres

Bij het aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven:
• Voor- en achternaam
• Organisatie
• E-mailadres (zakelijk, dan wel privé)
• IP-adres

Bij een sollicitatie op één van onze vacatures:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• CV (personalia, opleidings- en loopbaangegevens)
• Motivatiebrief
• Antwoorden op vragenlijst

Bij gebruikmaking van onze onderzoeks- en adviesdiensten leggen wij volgende gegevens vast van onze contactpersonen:
• Voor- en achternaam
• Organisatie
• Adresgegevens (zakelijk)
• Telefoonnummer (zakelijk)
• E-mailadres (zakelijk)

Indien wij ten behoeve van de opdracht gegevens nodig hebben van derden, spreken wij met u af welke gegevens wij nodig hebben en met welk doel.

Indien u persoonsgegevens van derden met ons deelt, gaan wij ervan uit dat u dat doet conform de vereisten uit de AVG. Indien wij onder uw verantwoordelijkheid een verwerking uitvoeren, sluiten wij hiervoor met u een verwerkingsovereenkomst af. Wij verzoeken u ons geen persoonsgegevens van derden toe te sturen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt. Indien wij ongevraagd persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen wij deze retourneren en/of vernietigen.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of andere personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@sardes.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Waarom we gegevens nodig hebben
Bij het bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens om het surfgedrag van onze bezoekers te kunnen analyseren, ten behoeve van website-optimalisatie.

Bij het gebruik maken van onze webshop verzamelen wij gegevens om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw bestelling, de levering van uw product, de registratie van uw aanmelding en/of het versturen van een factuur.

Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrieven verzamelen wij gegevens om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen en indien wij van mening zijn dat u gebaat bent bij extra informatie over onze producten, zullen wij u hierop attenderen conform de regels van de AVG.

Bij een sollicitatie op één van onze vacatures verzamelen wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen en op basis van de geleverde gegevens een inschatting te kunnen maken van uw geschiktheid voor de functie. Mocht u uitgenodigd worden voor een gesprek worden er aantekeningen gemaakt van de gesprekken om de verkregen informatie te betrekken bij de selectie.

Bij gebruikmaking van onze onderzoeks- en adviesdiensten verzamelen wij persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in het kader van de opdracht, een factuur te versturen en u te informeren over vergelijkbare diensten die Sardes kan leveren. Voor veel van onze diensten hebben we gegevens van derden nodig, zoals gegevens van uw medewerkers of (ouders van) uw leerlingen of studenten. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze opdracht, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met betrokken of om een gevraagd onderzoek uit te kunnen voeren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Sardes bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen met anderen
Sardes verstrekt uitsluitend aan derden -en alleen als dit nodig is voor de levering van bestelde producten – , voor de uitvoering van aangevraagde diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij persoonsgegevens aan derden verstrekken (anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting), dan controleren wij of deze partij handelt conform de eisen van wet- en regelgeving.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@sardes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sardes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Beveiliging
Sardes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen onze eigen medewerkers (of slechts een deel daarvan) toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via: secretariaat@sardes.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Persoonsgegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor zij verkregen zijn.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Lees meer:
Sardes is onderdeel van Stichting CAOP. Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Stichting CAOP van toepassing.

Algemene voorwaarden