Universiteit Leiden zoekt nieuwe bijzonder hoogleraar voor leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’ van Sardes – Stichting CAOP

04 maart 2024

Na 7 jaar maakt Sardes-hoogleraar Eddie Denessen plaats voor een nieuwe bijzonder hoogleraar voor de leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren’. De sollicitatieprocedure, van het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, is gestart. Bekijk de vacature hieronder.

 

[Vacature] Bijzonder hoogleraar Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren (0,2 fte voor 5 jaar)

De leerstoel ‘Gelijke ontwikkelings- en onderwijskansen voor kinderen en jongeren; De effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op kansenongelijkheid gerelateerd aan sociaal-culturele en sociaaleconomische achtergronden’ is ingesteld door de Sardes – Stichting CAOP en wordt ondersteund door de Stichting Bestuur Leerstoelen CAOP.

Leerstoelthema’s

Verschillen in ontwikkeling, onderwijsprestaties en schoolloopbanen hangen samen met gender, sociaal milieu en culturele achtergrond van de gezinnen waarin leerlingen opgroeien. Goed onderwijs kan met name het verschil maken voor kinderen uit kansarme gezinnen. De mate waarin het onderwijs daarin slaagt en het begrijpen van de mechanismen die daaraan ten grondslag liggen, is de leeropdracht waar deze leerstoelhouder zich mee bezig gaat houden. Het gaat er daarbij in het bijzonder om dat de leerstoelhouder verschillende contexten van de leerling en de interactie daartussen in beschouwing neemt. Ook het effectief vormgeven van educatief partnerschap met het oog op de optimale ontwikkeling van elke leerling is in deze leeropdracht een belangrijk onderwerp.

Onderzoek

Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat deze onderzoek verricht, zowel empirisch als theoretisch, op het gebied van de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen met diverse sociaal-culturele en sociaaleconomische achtergronden. De bijzonder hoogleraar zal participeren in het onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Hierbij kan deze extern gefinancierde projecten starten en superviseren, en onderzoeks­projecten van studenten en promovendi begeleiden. Het onderzoek moet passen binnen het onderzoeksprogramma van het instituut en worden uitgevoerd en gerapporteerd conform het open science beleid van het instituut (denk aan preregistratie, beschikbaar stellen van data, open access publiceren). De bijzonder hoogleraar draagt er zorg voor dat de uitkomsten van het onderzoek zoveel mogelijk worden gepubliceerd in internationale tijdschriften, in vaktijdschriften en op relevante websites toegankelijk worden gemaakt voor professionals in onderwijs en opvoeding. Bovendien is de bijzonder hoogleraar in staat een positieve wisselwerking tussen onderzoek en de praktijk te realiseren.

Onderwijs

De bijzonder hoogleraar draagt vanuit het thema van de leerstoel bij aan bachelor-, master-, en researchmaster onderwijs dat door het instituut pedagogische wetenschappen wordt verzorgd, waaronder ook de Academische PABO en de recent ontwikkelde Educatieve Master Primair Onderwijs. De bijzonder hoogleraar kan verder participeren in onderwijs­programma’s die de grenzen van afzonderlijke opleidingen overschrijden. Het concrete onderwijsaanbod van de hoogleraar komt jaarlijks tot stand in overleg tussen de bijzonder hoogleraar en het instituutsbestuur.

Samenwerking met Stichting CAOP-Sardes

De bijzonder hoogleraar zal samenwerken met Sardes i.c. met de Stichting Bestuur Leerstoelen en de daaronder ressorterende hoogleraren en zal vanuit eigen expertise en onafhankelijkheid als klankbord kunnen fungeren bij (grote en/of meerjarige) onderzoek(saanvragen) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en het ministerie van OCW, en publicaties van CAOP-Sardes en Stichting Bestuur Leerstoelen. De bijzonder hoogleraar zal binnen relevante netwerken en voor diverse fora vorm en inhoud geven aan de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar beleid en praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van lezingen, masterclasses en opiniërende artikelen. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke discussie over deze belangrijke onderwerpen. De bijzonder hoogleraar wordt ondersteund door de Stichting Bestuur Leerstoelen CAOP en draagt ook bij aan de meerjarenagenda van de Stichting, zoals het deelnemen aan de openbare publieke debatten van de Leerstoelen Stichting CAOP.

Profiel

De kandidaat bijzonder hoogleraar waar we naar op zoek zijn, heeft de volgende kwalificaties en eigenschappen:

 • is gepromoveerd in sociale- of gedragswetenschappen.
 • heeft affiniteit met, en expertise op het gebied van ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen en jongeren in het kader van diversiteit in sociaal-culturele en sociaaleconomische achtergronden. Dit
 • blijkt uit wetenschappelijke publicaties in Nederlandse én internationale tijdschriften en zichtbaarheid in andere media.
 • heeft door wetenschappelijke activiteiten een herkenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied van de leerstoel.is een inspirerend docent die studenten in verschillende fasen van de opleiding kennis en vaardigheden op het gebied van de leerstoel kan bijbrengen.
 • heeft een omvangrijk nationaal en internationaal netwerk, blijkend uit bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, lidmaatschappen van nationale en internationale wetenschappelijke vakorganisaties,
 • congresbezoeken, (deel)aanstellingen aan nationale en/of buitenlandse gerenommeerde instituten.
 • heeft affiniteit met de praktijk die raakt aan het onderwerp van de leerstoel, bijvoorbeeld met scholen, vroegschoolse educatie of organisaties op het gebied van professionalisering van leraren, ouderbetrokkenheid of opvoeding.
 • is in staat een verbinding te leggen tussen wetenschap, beleid en praktijk, waarbij het streven naar ‘impact’ centraal staat. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen.
 • is aantoonbaar in staat promovendi te begeleiden en te inspireren zodat een promotieproject kwalitatief goed en binnen het daarvoor gestelde tijdpad kan worden afgerond.
 • is goed in staat samen te werken met collega’s binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen en met Sardes / Stichting CAOP leerstoelen.
 • is in staat een bijdrage te leveren aan het individueel en gezamenlijk kennisdelen i.c. aan de platformfunctie voor het openbaar debat.

Beschrijving Instituut Pedagogische Wetenschappen

De medewerkers van het instituut geloven in de kracht van samenwerking. Het wetenschappelijk personeel geeft onderwijs over en doet onderzoek naar de manier waarop kinderen en jongeren worden opgevoed, onderwezen en begeleid. Ook wordt onderzocht hoe verschillen in de opvoeding, het onderwijs en andere vormen van begeleiding gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Zowel in het onderzoek als in het onderwijs van Pedagogische Wetenschappen staat centraal hoe evidence-informed benaderingen kunnen bijdragen aan de optimale ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld door ondersteuningsprogramma’s, diagnostische en interventiestrategieën en leermethoden.

Het instituut verzorgt meerdere opleidingen: de Bachelor Pedagogische Wetenschappen, de Master Education and Child Studies, de Research Master Education and Child Studies, de Academische Pabo en de Educatieve Master Primair Onderwijs. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten waarin deze onderwijs- en onderzoeksthema’s worden besproken. Daarnaast zijn er regelmatig informele bijeenkomsten waarbij de medewerkers elkaar op een andere manier kunnen leren kennen.

Informatie over het Instituut Pedagogische Wetenschappen is hier te vinden.

Beschrijving Faculteit der Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 1.025 medewerkers. De Faculteit der Sociale Wetenschappen combineert hoogwaardig onderzoek met uitmuntend onderwijs en een multidisciplinaire aanpak.

Beschrijving Sardes – Stichting CAOP

Sardes is in 1992 opgericht, in eerste instantie om extra ondersteuning te kunnen geven aan scholen met zogenaamde achterstandsleerlingen. Nog steeds is dit de rode draad in het werk van Sardes: een bijdrage leveren aan het realiseren van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. De werkwijze van Sardes kenmerkt zich door een bundeling van onderzoek, advies, ontwikkeling en scholing. Sardes neemt in Nederland een unieke positie in als ‘kennismakelaar’ en ‘kennisontwikkelaar’: een onafhankelijk instituut dat wetenschap­pelijke kennis en inzichten op het gebied van opvang, onderwijs, opvoeding en zorg bijhoudt en vertaalt in aanbevelingen voor beleidsmakers en praktische toepassingen voor professionals op de werkvloer. Sardes werkt daarom graag samen met nationale en internationale onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen.

Sardes is sinds 1 januari 2023 onderdeel van Stichting CAOP. Stichting CAOP zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin je gezien wordt, kansen krijgt en waarin iedereen voordeel heeft van vooruitgang. Dat doet Stichting CAOP door als kenniscentrum te verkennen, te verbinden, te veranderen.

Diversiteit

Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Aanstelling

Aanstelling geschiedt bij de Stichting Bijzondere Leerstoel CAOP. Inschaling vindt plaats in de functie van Hoogleraar 2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten; de aanstelling in deze functie gaat bij voorkeur in per 1 april 2024, voor een periode van vijf jaar en een omvang van 0,2fte.

De leerstoel zelf, en daarmee ook de werkplek van de bijzonder hoogleraar, is gevestigd aan de Universiteit Leiden.

Informatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de wetenschappelijk directeur van het instituut Pedagogische Wetenschappen, prof. dr. Lenneke Alink (alinklra@fsw.leidenuniv.nl).

Voor procedurele vragen of het opvragen van de volledige leeropdracht die hoort bij deze bijzondere leerstoel, kunt u contact opnemen met de secretaris van de benoemingsadviescommissie, drs. Mara Steffen (m.a.steffen@fsw.leidenuniv.nl).

Solliciteren

Sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer, uiterlijk 19 maart 2024 inzenden.

Solliciteer hier opent in nieuw tabblad

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang

Drie tips voor het werken met absolute beginners

Monitor: trends in aanvullend onderwijs