VVE-kwaliteitsaudits: Q&A

24 februari 2022

Wat zijn kwaliteitsaudits? Wat is het doel? En hoe ziet het eruit? Wij geven antwoord op 10 veelgestelde vragen over vve-kwaliteitsaudits.

1. Wat is een VVE-kwaliteitsaudit?

Een gedegen meting van de kwaliteit
Met een VVE-kwaliteitsaudit van Sardes krijgt u zicht op de kwaliteit van voor- en/of vroegschoolse educatie op locatie. Door middel van observaties, documentanalyse en gesprekken verzamelen we informatie over de uitvoering van VE. We onderzoeken hoe VE gestalte krijgt op de groep. Denk aan: hoe het dagprogramma eruit ziet, hoe de ruimte is ingericht en hoe de interacties tussen pm’ers en kinderen verlopen. Daarnaast beoordelen we andere typische VE-aspecten, zoals de doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid en kwaliteitszorg.

2. Wat zijn belangrijke kenmerken van kwaliteit?

Ontwikkelingsstimulering staat centraal
Het doel van VE is om kinderen met een (risico op) taal- en onderwijsachterstanden een zo goed mogelijke start op de basisschool te geven. Centraal staat in onze ogen dan ook het begrip ‘educatieve kwaliteit’: het bieden van een rijke omgeving waarin kinderen spelenderwijs kunnen leren en ontdekken en waar pm’ers met uitdagende activiteiten en op doelgerichte wijze aan de verschillende ontwikkelingsdomeinen werken.

 

3. Wat is het doel van de kwaliteitsaudits?

Zicht en grip krijgen op VE-kwaliteit
Het doel van de audits is het in kaart brengen van de sterke en verbeterpunten van de VE-kwaliteit op locatie-, organisatie en/of gemeenteniveau. Deze kennis is vervolgens bruikbaar voor de gemeente, managers, coaches en pedagogisch medewerkers. Om samen een kwaliteitsslag te slaan. Meten = weten = verbeteren.

 

4. Hoe ziet een kwaliteitsaudit eruit?

Kijken én luisteren
Een onderzoeker/adviseur van Sardes bezoekt gedurende een dagdeel de VE-locatie. Het bezoek bestaat doorgaans uit een uitgebreide observatie op de groep, analyse van een aantal belangrijke documenten, een gesprek met teamleider en eventueel coach, een interview met een aantal ouders en een nabespreking met de pm’ers.

 

5. Wat kenmerkt onze aanpak?

We denken mee
We stellen ons op als “critical friend”. We onderzoeken systematisch en onafhankelijk. En zijn doortastend, maar zeker niet afstandelijk. We gaan open het gesprek aan en halen er plezier uit om al tijdens het bezoek mee te denken hoe dingen anders of beter kunnen. Die suggesties zijn soms grotere opgaven voor de langere termijn, maar vaker nog kleine, eenvoudige tips waardoor het werk op de groep de volgende dag al beter kan. We merken dat deze aanpak stimulerend werkt en dat de onderzochte locaties het bezoek achteraf vaak als prettig en ontspannen ervaren.

 

6. Hoe beoordelen wij?

Het inspectiekader als basis
Het wettelijke VE-inspectiekader is onze basis. Dit vormt een objectief raamwerk van waaruit wij naar de kwaliteit kijken. Domeinen die aan bod komen zijn onder andere pedagogisch-educatief handelen, doorgaande lijn en kwaliteitszorg. Dit kader maken we vervolgens voor iedere opdracht op maat. Heeft u bijvoorbeeld interesse in de kwaliteit van opbrengstgericht werken op de groepen, of naar de samenwerking met ouders? Dan geven we hier extra aandacht aan.

 

7. Welke documenten levert de kwaliteitsaudit op?

Beoordeling en concrete verbetersuggesties
Iedere locatie ontvangt na afloop van het bezoek een eigen locatierapport. Daarin is zwart-op-wit op alle domeinen en indicatoren ons oordeel terug te vinden, bijvoorbeeld in termen van onvoldoende-voldoende-goed. Ook voegen we per domein een korte beschrijving en een aantal concrete verbetersuggesties toe (tips en tops). Op een rustig moment kunnen de medewerkers het rapport nog eens doorlezen en met elkaar bespreken. Indien gewenst vatten we alle locatierapporten samen in een overkoepelend organisatierapport en/of gemeenterapport.

 

8. Hoe verder?

Samen in gesprek over kwaliteit
De opbrengst van een traject met Sardes is echter meer dan een stapel rapporten. De bevindingen bieden concrete handvatten om op verschillende niveaus het gesprek met elkaar aan te gaan over kwaliteit. De gemeente kan de informatie gebruiken om het gemeentelijk beleid te sturen. Managers gebruiken het om de organisatie verder te ontwikkelen. En de (toekomstige) hbo-coaches hebben een krachtig middel in handen om op de groepen aan de slag te gaan. Onze metingen vormen in veel gevallen de start van een nieuw plan van aanpak voor het verbeteren van de VVE-kwaliteit.

 

9. Welke variaties zijn er mogelijk?

Maatwerk staat centraal
Iedere kwaliteitsaudit kent zijn eigen aanpak en dynamiek. Wil je zicht op alle locaties of op een paar? Ben je benieuwd naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie? Heb je liever dat de hbo-coaches de metingen gaan uitvoeren, en kunnen wij hen daarin opleiden? Wil je de gemeentelijke VVE-werkgroep betrekken? Wij denken met je mee voor een aanpak op maat.

 

10. Waarom Sardes?

Wij weten wat werkt in VVE
Sardes is al jarenlang de expert in Nederland als het gaat om gelijke ontwikkelkansen voor jonge kinderen. Bij Sardes komen wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar. We zijn betrokken bij groot landelijk onderzoek, actief in tal van gemeenten en komen bij veel kinderopvangorganisaties over de vloer. Daardoor weten wij wat werkt in VVE. We hebben de afgelopen jaren op verschillende plekken VVE-kwaliteitsmetingen uitgevoerd, zowel in opdracht van gemeenten (bijvoorbeeld Enschede, Maastricht, Alkmaar en Arnhem) als kinderopvangorganisaties (bijvoorbeeld Zebra, SPCP, Junis, Go!).

Breng thuiszittende jongeren in beeld

Oproep aan onderwijsprofessionals: geef je mening over evidence-informed werken

LKK presenteert voor de vijfde keer bevindingen kwaliteit Nederlandse kinderopvang