De pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie

Onderzoek naar de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker voor verbetering van de kwaliteit

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten in de voorschoolse educatie met als doel de verbetering van de kwaliteit. Hoewel de opleidings- en kwalificatie-eisen van de pedagogisch beleidsmedewerker ve algemeen zijn vastgesteld is het nog onduidelijk hoe kinderopvangorganisaties (en gemeenten) precieze invulling gaan geven aan de functieomschrijving, rol, vereiste competenties, taken en werkzaamheden van deze nieuwe functie. Daarom heeft Sardes in opdracht van NRO onderzoek gedaan naar wat deze positie precies inhoudt. Dit onderzoek is onderdeel van EVENING en richt zich op welke taken gemoeid zijn met de rol, welke competenties van belang zijn en wat de verwachte opbrengsten zijn.

De onderzoeksvragen:

  1. Hoe worden de functie, rol, competenties en taken van de pedagogisch beleidsmedewerkers ve ingevuld? Zijn er overeenkomsten en verschillen? Hoe verhoudt dit zich tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang? Hoe past dit in de totale organisatie?
  2. Is er een typologie van pedagogisch beleidsmedewerkers ve te onderscheiden? Zo ja, welke typen zijn er?
  3. Op welke wijze(n) leveren de pedagogisch beleidsmedewerkers ve binnen een (directe of indirecte) bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de ve?

 

Lees ook