Meer lezen, beter in taal – po

Deze brochure laat zien, op basis van inzichten uit de wetenschap, waarom het stimuleren van leesplezier onderdeel moet zijn van het taalbeleid van elke basisschool. Kinderen die meer lezen hebben een grotere woordenschat en begrijpen teksten beter. Een goede reden dus, om de samenwerking met de bibliotheek te zoeken en van alle kinderen enthousiaste lezers te maken.

Inhoud

Hoofdstuk 1 gaat over de taalontwikkeling op school en de relatie tussen de achtergrond van leerlingen en hun woordenschatontwikkeling. Deze informatie is een eerste bouwsteen in de argumentatie voor het stimuleren van leesplezier. De informatie is belangrijk voor scholen, in het kader van keuzes maken in taalbeleid, en voor bibliotheken, om onderbouwde gesprekken te kunnen voeren met schoolteams over woordenschatontwikkeling en woordenschatonderwijs.

In hoofdstuk 2 gaan we in op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van lezen op de taalontwikkeling van kinderen. Veel mensen ervaren deze bevindingen als een ‘eye-opener’, omdat ze zich niet eerder realiseerden wat lezen nu precies doet met de taalontwikkeling.

Hoofdstuk 3 gaat over het belang van leesplezier en leesmotivatie, en biedt concrete handvatten om te werken aan de leescultuur op school en thuis.

Hoofdstuk 4 gaat over de opbrengst van de schoolbibliotheek. Op basis van onderzoeksresultaten uit de Verenigde Staten en Nederland wordt beschreven dat investeren in de schoolbibliotheek uiteindelijk doorwerkt in de leerresultaten van leerlingen. De aanwezigheid van een professionele schoolbibliothecaris blijkt hierbij van belang te zijn.

Hoofdstuk 5 benadrukt het belang van een langetermijnperspectief op leesbevordering. De basisschool wordt beschreven als schakel in een keten van instellingen die de taalontwikkeling kunnen stimuleren en laaggeletterdheid kunnen voorkomen.

Lees ook