Tien tips voor de rijke schooldag

Het regeerakkoord spreekt van de introductie van een rijke schooldag. Inmiddels is een voorloperregeling gestart (mei 2022). Daarin kunnen 45 trajecten gedurende drie jaar meedoen onder de hoede van de gelijke kansen alliantie.

“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.” (Coalitieakkoord, 2021)

De rijke schooldag is gericht op het versterken van de gelijke kansen. Met de rijke schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Verschillende coalities van gemeenten, scholen, cultuurinstellingen, sportorganisaties, jongerenwerk, GGD, kinderopvang en andere partijen werken al aan zo’n Rijke schooldag. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden start het Voorloperstraject. Gemeenten steunen deze beweging en de extra financiële ondersteuning vanuit het rijk.

De rijke schooldag klinkt heel nieuw, maar er is de afgelopen 30 jaar al hard gewerkt aan vormen van uitbreiding van de schooldag. Denk aan de verlengde schooldag bij de brede school, maar ook  leertijdverlenging in de grotere steden, zoals Rotterdam en Den Haag.

In deze korte brochure brengen we deze ervaringen bijeen, zodat lokale partijen hiervan kunnen profiteren.

Lees ook