Uitvoering geven aan voorschoolse educatie: voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk

Als onderdeel van de tweede meting van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) 2019-20231 hebben Sardes en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW en het NRO zeven voorbeelden van de gemeentelijke praktijk van voorschoolse educatie (ve) voor doelgroeppeuters beschreven. De kernvragen luidden: Wat is de inzet van de financiële middelen, welke keuzen zijn er gemaakt met welke redenen en welke invloed heeft dit op toegankelijkheid, bereik, aanbod, kwaliteit en opbrengsten bij voorschoolse educatie?

De praktijkvoorbeelden zijn een neerslag van een kwalitatief, verdiepend onderzoek. Het betreft onderzoek naar praktijken binnen gemeenten die vanwege een unieke combinatie van redenen relevant en interessant zijn voor andere gemeenten en betrokkenen bij de uitvoering van ve. In alle gevallen gaat het om een zoektocht naar relaties tussen financiën enerzijds en toegankelijkheid, bereik, aanbod, kwaliteit en opbrengsten van ve anderzijds. Geprobeerd is deze relaties bloot te leggen, te verduidelijken en te verdiepen.

  • Praktijkvoorbeeld 1: “Voorschoolse educatie vanaf nul ontwikkelen”
  • Praktijkvoorbeeld 2: “Voorschools beleid met impact”
  • Praktijkvoorbeeld 3: “Ambitieus binnen de financiële mogelijkheden”
  • Praktijkvoorbeeld 4: “Vanuit de inhoud versterken”
  • Praktijkvoorbeeld 5: “Nieuwe keuzes voor de toekomst”
  • Praktijkvoorbeeld 6: “Ruime middelen en een klimaat van verbinding”
  • Praktijkvoorbeeld 7: “Genereus, maar streng”

Lees ook