Muziek op de pabo

Het is van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om muziekactiviteiten uit te voeren voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. De voormalige minister van OCW, Bussemaker, stelde daarom tussen 2017 en 2022 geld beschikbaar aan de pabo’s om daarmee de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs te bevorderen. Pabo’s dienden projectplannen in en konden drie jaar lang activiteiten uitvoeren om muziekonderwijs steviger te verankeren. Omdat het muziekonderwijs te lijden had onder de coronamaatregelen, is de looptijd van de subsidieregeling verlengd.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voert de subsidieregeling uit. Een onderdeel daarvan bestaat uit een evaluatie. De onderzoeksbureaus Sardes en Oberon onderzochten,
samen met Michel Hogenes van de Haagse Hogeschool, in opdracht van het FCP, in hoeverre de doelen van de regeling zijn bereikt. Het onderzoek vond plaats tussen 2019 en
2022 en bestond uit verschillende deelonderzoeken: het programma van de pabo’s is onderzocht, de muziekdocenten op de pabo vulden twee maal een vragenlijst in,
pabostudenten vulden twee maal een vragenlijst in en zijn twee maal geïnterviewd en de betrokken docenten van de conservatoria zijn geïnterviewd. In deze eindrapportage zijn de uitkomsten van de deelonderzoeken gebundeld en wordt de vraag beantwoord in hoeverre de regeling heeft bijgedragen aan het steviger verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo en daarmee aan het versterken van de handelingsbekwaamheid van afstuderende pabostudenten.

De subsidie heeft volgens muziekdocenten op de pabo een positief effect gehad: er is meer zichtbaarheid van muziek op de pabo’s, doordat er tijd en geld was om aanbod op te zetten of uit te breiden. Zowel docenten als studenten zijn gestimuleerd meer met muziek bezig te zijn. Het is als prettig ervaren dat pabo’s de subsidiegelden naar eigen inzicht konden besteden. Zorgen zijn er over hoe men voort kan gaan op de ingeslagen weg zonder de subsidieregeling.

Onze nieuwste publicaties