Pedagogische kwaliteit moet blijken

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en in samenspraak met GGD GHOR Nederland, is door Sardes onderzoek verricht naar de validiteit van het Veldinstrument observatie kindercentrum. Met dit observatie-instrument beoordelen toezichthouders kinderopvang de pedagogische kwaliteit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Er is gekeken naar de inhoudsvaliditeit en de concurrentievaliditeit.

Lees meer