Voor- en vroegschoolse educatie

VVE vergroot de ontwikkelingskansen van jonge kinderen. In het bijzonder van kinderen met een minder gunstige thuissituatie. Wij helpen gemeenten, kinderopvangorganisaties en scholen met het verhogen van de VVE-kwaliteit. Zodat zij het verschil voor de kinderen maken.

Vve draagt bij aan ontwikkelingskansen

Al op jonge leeftijd zijn er grote verschillen tussen kinderen, die vaak te relateren zijn aan de thuissituatie. Onderzoek laat zien dat voor- en vroegschoolse educatie bijdraagt aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Een kwalitatief hoogwaardig vve-aanbod kan het verschil voor hen maken. Daar dragen wij dan ook graag aan bij. Met onderzoek, advies en training. Zowel op landelijk-, als gemeentelijk- en organisatieniveau.

 

Kwaliteit staat centraal

Of vve het verschil kan maken is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van het aanbod. Daarbij denken we niet alleen aan een hoge pedagogische en educatieve kwaliteit op de groep, maar ook aan een goede samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, educatief partnerschap met de ouders en een passend aanbod voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Vve-kwaliteitsaudits

In onze audits kijken we uitvoerig mee op de groep en/of in de klas, spreken met ouders en professionals en bekijken documenten. In de rol van critical friend brengen we de sterke punten en verbeterpunten in kaart en bieden advies op maat. Dit verwerken we in een concrete en constructieve rapportage per locatie. De uitkomsten op de verschillende locaties verbinden we in een gemeentelijk rapport. Zo kunnen zowel uitvoerders als beleidsmakers verder aan de slag met de vve-kwaliteit.

Download de brochure opent in nieuw tabblad

 

Vve-beleidsplan & kwaliteitskader

Sardes ondersteunt gemeenten bij het opstellen en borgen van gemeentelijke afspraken rond vve, bijvoorbeeld in een gemeentelijk beleidsplan of kwaliteitskader. Denk aan afspraken rond doelgroepbepaling, bereik en toeleiding, maar ook rond educatieve kwaliteit en partnerschap met ouders. Typerend voor onze aanpak is dat we het graag samen doen met de partners. Zo vergroten we de betrokkenheid en het draagvlak.

 

Financiering

Wat is financieel haalbaar binnen het budget? Wat zijn de kosten van een bredere doelgroep, gratis dagdelen of van starten op tweejarige leeftijd? Deze vragen beantwoorden we voor je door het gehele subsidiestelsel in jouw gemeente door te rekenen. Ook voor ondersteuning bij het vaststellen van de uurprijs kun je bij ons terecht.  Hiervoor voeren we een constructief gesprek met de aanbieders over de vve-kwaliteit en de tijd, inzet en kosten die daarmee gemoeid zijn. Met ons rekenmodel vertalen we de inhoudelijke keuzes vervolgens naar een passende uurprijs.

 

Indicering en toeleiding

Een belangrijke succesfactor voor het vve-beleid is het opsporen en bereiken van de kinderen die tot de doelgroep behoren. De basis daarvoor is een goed doordachte doelgroepdefinitie en heldere afspraken over de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen. Sardes ondersteunt gemeenten en haar vve-partners in het gesprek hierover en het maken van gedragen afspraken.

 

Publicaties over dit thema: