Gebruik van artikel 1.13 Wet kinderopvang door gemeenten | Een quick scan

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Sardes in april 2023 benaderd voor een verkennend onderzoek naar het gebruik van artikel 1.13 van de Wet kinderopvang (Wko). Het doel hiervan is om te kijken of dit artikel moet worden behouden en voor welke doelgroep dit dan moet gelden. Hierbij is het van belang om de voor- en nadelen in kaart te brengen en om na te gaan of de toepassing van artikel 1.13 binnen de huidige budgettaire kaders past.

Opbouw rapport

In dit rapport bespreken wij achtereenvolgens de opzet van het onderzoek (hoofdstuk 1) en de belangrijkste resultaten (hoofdstuk 2). In de bijlage is een integraal verslag opgenomen van de drie focusgroepen met beleidsmedewerkers van diverse gemeenten.

Indicatief beeld

Gezien de respons van de gemeenten is het belangrijk op te merken dat in dit rapport slechts een indicatief beeld is geschetst van de omgang met artikel 1.13 van de Wet kinderopvang. We weten niet goed hoe het op landelijk niveau is georganiseerd.

Laatste publicaties van Sardes