Goed cultuuronderwijs, ook in de toekomst

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft door Sardes en Bureau Art kwalitatief onderzoek uit laten voeren naar de opbrengsten van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziekonderwijs. Het onderzoek moest een betrouwbaar beeld opleveren van de opbrengsten en tevens behulpzaam te zijn bij het vormgeven van een vervolg op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: in hoeverre hebben het beleidsprogramma CmK in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen?

Achtergrond

Het Ministerie van OCW investeert sinds 2012 met het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs. Dit beleidsprogramma wordt uitgevoerd door het FCP in samenwerking met het LKCA en OCW. CmK is erop gericht om basisscholen en culturele instellingen meer houvast te geven bij het streven naar kwaliteit in cultuuronderwijs. In het beleid en de subsidieregelingen neemt muziek in het primair onderwijs een specifieke plaats in. Meer Muziek in de Klas is de naam van een beweging waarbinnen OCW, de stichting Meer Muziek in de Klas, FCP en LKCA samenwerken aan structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen.

Lees meer