Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn van essentieel belang voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Ontwikkelingsstimulering thuis leidt aantoonbaar tot betere onderwijskansen voor kinderen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid (pedagogisch partnerschap) zorgen gemeenten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen er met ouders voor dat kinderen optimale kansen krijgen.

 

 

Ouders en onderwijskansen

Er is toenemende aandacht voor ouderbetrokkenheid in een doorgaande lijn: voorschool – po – vo – mbo. Deze overgangen zijn kwetsbare momenten voor de onderwijskansen van kinderen. Het blijkt bijvoorbeeld dat kinderen met laagopgeleide ouders, bij dezelfde resultaten op de eindtoets, een lager advies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Kinderen van ouders met veel financieel, cultureel en sociaal kapitaal zijn in het voordeel ten opzichte van andere kinderen. Hun ouders maken meer en beter gebruik van de communicatie met leraren en de school om hun doel te bereiken en kunnen bovendien andere hulpbronnen aanboren, zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding.

Gelijke kansen stimuleren

Vanuit het oogpunt van gelijke kansen is het de opdracht van de kinderopvang, het onderwijs en de gemeenten om de kloof tussen kinderen van hoog- en van laagopgeleide ouders te dichten. Daar ondersteunen wij hen bij met onderzoek, advisering, procesbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Hierin vormt de kracht van ouders en aansluiten op wat ouders zelf weten en kunnen ons uitgangspunt.

Ondersteuning ouderbeleid in de vve

Ouderbetrokkenheid maakt onderdeel uit van de kwaliteitsaspecten van vve. Sardes helpt voorscholen met het ontwikkelen van ouderbeleid. We doen dat bij voorkeur samen met ouders en pedagogisch medewerkers in een traject van meerdere sessies. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om in een eenmalige sessie het ouderbeleid door te nemen en advies te krijgen over mogelijke verbeterpunten.

Gemeentelijk ouderbeleid

Veel gemeenten hebben ouderbeleid opgenomen in de lokale educatieve agenda (LEA), omdat zij het belangrijk vinden om op gemeentelijk niveau hierover afspraken te maken. Sardes ondersteunt gemeenten bij het vaststellen van ambities en vormgeven van gemeentelijk ouderbeleid. We organiseren bijeenkomsten voor gemeenten en leveren ook maatwerk, bijvoorbeeld door het maken van een ‘ouderbeleidscan’. Deze scan biedt inzicht in welke wijken de ouders met jonge kinderen wonen, wat de gezinssamenstelling is, wat het inkomen is en de sociaal-culturele achtergrond. Ook zorgen wij voor monitoring en evaluatie, om de voortgang en de mate waarin de doelen van het ouderbeleid bereikt zijn te onderzoeken.

Inspiratie en visieontwikkeling

Schakel Sardes-experts in voor het vaststellen van een gemeenschappelijke visie en doelen voor ouderbeleid. We hebben ervaring met gemeentelijk ouderbeleid en met ouderbeleid op bestuurlijk niveau. Ook bieden we ouderavonden, communicatietrainingen, praktische tips en handreikingen voor het vormgeven van ouderbetrokkenheid op school en in de kinderopvang.

Specifieke groepen

Ouders vormen een diverse groep. Het is dan ook van belang om oog te hebben voor de specifieke wensen en behoeften van jouw ouderpopulatie.

  • Welke verwachtingen hebben zij?
  • Wat kun je van hen verwachten?
  • Zijn zij bekend met het Nederlandse kinderopvang- en schoolsysteem? Of juist niet?
  • En is er een andere benadering nodig voor het betrekken van mannelijke opvoeders?

Wij helpen je om een helder beeld te krijgen van jouw ouderpopulatie en de onderlinge wensen en verwachtingen.

 

Hoe bereik je alle ouders en opvoeders, dus ook degenen die niet uit zichzelf contact leggen? Hoe kom je erachter wat ouders echt belangrijk vinden? En hoe kun je effectief met hen samenwerken? Die vragen staan centraal in de handreiking ‘Samenwerken met alle ouders in de vve’ van het GOAB-consortium.

Publicaties over dit thema: