Een goede start voor Oekraïners?

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er meer dan 18 duizend Oekraïense kinderen naar Nederland gevlucht. Om ervoor te zorgen dat al deze kinderen onderwijs kunnen krijgen, is de Wet TOV in het leven geroepen. Deze wet heeft een tweeledige doelstelling: het biedt schoolbesturen de mogelijkheid om af te wijken van bestaande wetgeving en het biedt ruimte voor het inrichten van afstandsonderwijs. Zo is het mogelijk om een tijdelijke onderwijsvoorziening (tov) te starten, speciaal gericht op Oekraïense leerlingen. In samenwerking met SEO, evalueert Sardes de situatie rondom het onderwijs aan Oekraïners in den brede, en de Wet TOV in het specifiek.

Deze rapportage behelst de rapportage van meting 1 en 2. Daarin zijn de resultaten van de volgende onderdelen opgenomen:

  • DUO-gegevens: tellingen van het aantal Oekraïense leerlingen en tov’s op basis van de onderwijsregistraties, aangeleverd door DUO;
  • CBS Microdata: op basis van verschillende registratiegegevens, waaronder onderwijsregistraties, het BRP, en registraties van de IND, worden koppelingen gemaakt om de onderwijsloopbanen van Oekraïense leerlingen in kaart te brengen;
  • Survey schoolbesturen: een digitale survey onder alle po- en vo-schoolbesturen in Nederland. Het betreft de eerste meting van in totaal drie metingen, waarmee we ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. In Bijlage A is deze survey verder toegelicht en is de respons opgenomen;
  • Survey gemeenten: een digitale survey onder beleidsmedewerkers onderwijs van gemeenten in Nederland. Het betreft de eerste meting van in totaal drie metingen, waarmee we ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. In Bijlage A is deze survey verder toegelicht en is de respons opgenomen;
  • Casestudies in zes gemeenten: in elke gemeente is een gesprek gevoerd met de beleidsmedewerker(s) en zijn scholen in po en vo bezocht die onderwijs aan Oekraïners verzorgen. Op de scholen is gesproken met de schoolbestuurders, schoolleiders, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, leraren en lerarenondersteuners (al dan niet van Oekraïense komaf) en met Oekraïense ouders en leerlingen. Twee bij het onderzoek betrokken Oekraïense sleutelpersonen hebben geholpen bij het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen. Tenslotte is per casus ook gesproken met de betrokken regiocoördinator van OCW.
  • Deskresearch: alle documenten, wetsteksten en parlementaire bronnen aangaande de Wet TOV worden verzameld en bestudeerd om inzicht te krijgen op de doelstellingen en werking van de wet.

Onze nieuwste publicaties